Latvijas Twitter aptauja Nr.2

2010. gada jūlijā tika veikta Twitter aptauja Nr. 1, kurā piedalījās nedaudz vairāk kā 1% aktīvo Latvijas Twitter lietotāju. Tās rezultāti tika publiskoti Twitter vidē, kā arī izmantoti vairāku pētījumu un zinātnisko rakstu sagatavošanā. Rezultātu pilnu izklāstu var lasīt šajā blogā.  Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, ir tapuši zinātniskie raksti, ar kuriem var iepazīties sadaļā Pētījumi, kā arī ar rezultātiem tika iepazīstināti dažādu valstu pētnieki konferencēs, Latvijā, Lietuvā un ASV.

Šobrīd tiek uzsākta Latvijas Twitter aptauja Nr. 2, kuras uzdevums ir izvērtēt izmaiņas, kas notikušas pusotra gada laikā, kā arī iezīmēt jaunas tendences. Tādēļ, Tavs viedoklis ir ļoti svarīgs. Anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 7 minūtes. Aptaujas rezultāti kļūs par pamatu zinātnisku secinājumu veikšanai, ar kuriem varēs iepazīties jau tuvākā laikā.

Spiežot uz šo saiti http://bit.ly/IgOBmV, nonāksi aptaujas anketā.

Anketas dati tiks izmantoti doktordarba un citu zinātnisku pētījumu vajadzībām.

Šī pētījuma dati visupirms tiks prezentēti  2012.  gada jūlijā Barselonā starptautiskā zinātniskā konferencē  Social e-xperiences.

Apkopoti anketas rezultāti un to analīze būs pieejami šajā emuārā 2012. gada jūnijā.

7 minūtes Jūsu laika būs neatsverams ieguldījums Latvijas twitter vides izpētē! Būšu pateicīga, ja šo aptaujas linku pārsūtīsi arī citiem Twitter lietotājiem, kurus pazīsti.

Jau iepriekš – visiem liels paldies!

Advertisements

Nacionālās identitātes komunikācija sociālajos tīklos

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress ( The United World Congress of Latvian Scientists, November 11, 2011)

2011. gada novembris

Nacionālās identitātes komunikācija sociālajos tīklos.

The communication of identity in social networks.

http://www.slideshare.net/nacionalaidentitate/socialie-tikli-prezentacija

Viss izdevums pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzē http://bit.ly/GR4liO

Nacionālā identitāte un komunikācija. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums” tapis Valsts pētniecības programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” ietvaros.

Abstrakts
Rakstā aplūkoti pētījumi par identitātes veidošanos reālās un virtuālās vides mijiedarbībā un indivīdu iespējām un interesēm uzturēt un attīstīt nacionālo identitāti virtuālajos sociālajos tīklos, kam parasti nav ģeogrāfiskas, valstiskas vai nacionālas dimensijas. Šim jautājumam ir pieaugoša praktiska nozīme, jo palielinās indivīdu mobilitātes iespējas un arī līdzdalība dažādos virtuālajos sociālajos tīklos, kas var būt globāli un lokāli. Analizētie pētījumi liecina, ka nacionālās identitātes konstruēšana un reprezentācija iespējama un pastāv gan tīklos, kuru mērķis ir nacionālās piederības uzturēšana indivīdiem, kas ir teritoriāli šķirti no nacionālās kopienas, gan arī cita veida sociālajos tīklos, kuru pastāvēšana saistās ar citām interesēm. Virtuālajos sociālajos tīklos nacionālās identitātes konstruēšanai indivīdiem ir pieejams plašs instrumentu klāsts un to izmantojums ir atkarīgs no katra indivīda interesēm un izvēlēm.

Atslēgvārdi: sociālie tīkli, identitāte, nacionālā identitātes konstruēšana

Ievads
Izmaiņas izpratnē par nacionālo identitāti veicina globalizācijas procesu radītās pārmaiņas sabiedrībā, un jaunās tehnoloģiju sistēmas, kā atzinis Zigmunts Baumans (Zygmunt Bauman) (Bauman, 1989), veido pamatu visas ekonomikas ģeogrāfiskai reorganizācijai. Tas sasaucas ar Manuela Kastela (Manuel Castells) ideju par „plūsmu telpu”, kas ir pamats, lai veidotos jauns sabiedrības organizācijas veids – tīkla sabiedrība (Castells, 1996/2010).

Nacionālā identitāte saistāma ar piederību kādai teritorijai un tajā dzīvojošās nācijas atribūtiem – valodu, vēsturi un kultūru. Veidojoties tīkla sabiedrībai (Castells, 1996/2000), rodas arī jauna nacionālās identitātes iespējamā atribūcijas telpa. Tās pamatā ir virtuālie sociālie tīkli, kuru infrastruktūra veido individuālās, grupu un organizāciju, sociālās un globālās attiecības (van Dijk, 2006). Tīklu pielietojamības plašums aptver attiecību spektru, kas indivīda, organizāciju un pat valstiskā līmenī pilda sabiedrībai būtiskas funkcijas.

Virtuālajai videi nav telpas robežu un nav arī to ierobežojošās laika dimensijas. Tīkla sabiedrībā attiecības starp indivīdiem veidojas, balstoties uz uzticēšanos, kas bieži vien nav sakņota reālās vides attiecībās un pieredzē. Dažādu virtuālo kopienu dalībniekus tas tomēr apmierina, jo „nav citas pieejas realitātei, kā vien caur mūsu subjektīvajā pieredzē balstīto pasaules skatījumu” (Šķilters, 2011, 6). Tādas virtuālās kopienas kā dažādi sociālie tīkli – Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Draugiem.lv, Odnoklasniki.ru un citi ir sociālo attiecību konstrukcijas, kas aptvērušas miljoniem indivīdu, kas būtisku daļu laika no savas dzīves pavada, komunicējot šo
virtuālo kopienu ietvaros.

Būtisku sabiedrībai un indivīdam sociālu aktivitāšu realizēšanas pārcelšana uz virtuālo vidi ir pietiekama motivācija, lai cilvēki identificētu sevi ar kādu virtuālu sociālu kopienu, kas atbilst viņu identitātes kritērijiem, un tālāk iesaistītos tās darbībā un savu interešu realizēšanā. Ikviena indivīda identitāte, uzturoties arī virtuālajā vidē, ir svarīgs nosacījums, kas palīdz orientēties un
iekļauties kādā sociālā sistēmā.

Vairākumam sociālo tīklu nav ģeogrāfiskas, valstiskas vai nacionālas dimensijas, tāpēc rodas jautājums, vai indivīdiem sociālajos tīklos nacionālā identitāte ir būtiska, lai sevi identificētu, bet, ja ir, – kā to reprezentēt. Šī raksta mērķis ir raksturot teorētiskās un pētnieciskās izpratnes nacionālās identitātes nepieciešamībai sociālajos tīklos, kā arī identificēt veidus, kā tā var tikt konstruēta.
Jautājumam par nacionālās identitātes veidošanos un pastāvēšanu sociālajos tīklos ir arī pieaugoša praktiska nozīme, jo turpina palielināties to indivīdu skaits, kas izmanto dažādus sociālos tīklus. Tāpēc nacionālās identitātes saglabāšana virtuālajā vidē aktuāla var būt ne tikai cilvēkiem, kuriem šis jautājums nozīmīgs ir ne tikai reālajā ikdienas dzīvē, bet arī sabiedrībām un valstīm kopumā, lai saglabātu šo būtisko piederību bez tradicionālajiem vides simboliem, mainot lietojamās valodas un iekļaujoties multikulturālā telpā, kurā nacionālās kultūras un telpiskās piederības nav būtiskas.

Identitātes veidošanās sociālajos tīklos
Sociālie tīkli kā šodienas sabiedrību atspoguļojošais raksturlielumus aptver nozīmīgākās attiecību konstrukcijas vairākās dimensijās. Tīkla sabiedrības infrastruktūru Jans van Daiks (Jan van Dijk) raksturo kā sociālos tīklus, kuros ir „1) individuālās attiecības, kas ietver indivīdu privātās attiecības ar draugiem, kaimiņiem, radiem, kolēģiem; 2) grupu un organizāciju attiecības, kas izpaužas, piemēram, virtuālās komandās un projektos; 3) sociālās attiecības, kas veido sabiedrības politiskos, ekonomiskos, pilsoniskos un institucionālos tīklus, un 4) globālās attiecības, kas saista valstis un starptautiskās organizācijas pasaules mērogā” (van Dijk, 2006, 26 ).Kā rāda šī  attiecību klasifikācija, sociālie tīkli aptver to attiecību spektru, kas indivīda, organizāciju un pat valstiskā līmenī pilda sabiedrībai būtiskas funkcijas. Jau minētā struktūra norāda uz tīklu tematisko un indivīdam nepieciešamo sociālo funkciju pārklājuma plašumu,
kas ir cēlonis dažādu sociālo tīklu popularitātei visā pasaulē, jo „sociālo tīklu globālums un to robežu neeksistēšana sniedz vēl nebijušas iespējas indivīdam, taču to plašums liek tam rast savu identitāti — īpaši apjukuma brīžos, kad pārliecības, kā pozicionēt sevi dažādu uzvedības un dzīves modeļu kontekstā, nav” (Bauman, 1998, 82). Šo faktoru kontekstā aizvien „mazinās nacionālās valsts, etniskās piederības un tradicionālās ģimenes ietekme” (Beck, 2002, 22), kas indivīdam piedāvā iespējas pašam izvēlēties sev piemērotāko identitāti. Iespējams, ka tieši šo faktoru ietekme – sociālo tīklu daudzfunkcionalitāte un klasisko vērtību, kā etniskās piederības, nacionālas valsts būtiskuma samazināšanās indivīda dzīvē, — ir iemesls dzīves pārnešanai virtuālajā pasaulē.

Identitāte reālajā dzīvē vai virtuālajos tīklos ir daļa no patības, ar ko indivīds top pazīstams citiem (Altheide, 2000), un tās konstruēšana ir publisks process, kas ietver divus posmus — personas „identitātes paziņojumu” un pārējo akceptu šim paziņojumam (Stone, 1981). Reālajā vidē, konstruējot identitāti, rase, dzimums, valoda un citi faktori var kļūt par šķērsli personas identifikācijai saskaņā ar to, kā persona jūtas un domā. Dažādi vēsturiski veidojušies aizspriedumi un mīti par kādas rases vai tautības pārstāvju iezīmēm var radīt dažādus šķēršļus citu uztverē, bet virtuālajā vidē indivīdam ir iespējas ar tādām nesaskarties. Identitātei var būt sociālas, kultūras, psiholoģiskas un filozofiskas saknes (Buckingham, 2007). Psiholoģiskais konteksts identitātes veidošanās procesā izpaužas kā nemitīga attīstība, kuras laikā indivīds atkal no jauna izvērtē sevi, jautājot – „kas es esmu”. Izmantojot socioloģijas pieeju, identitāte tiek ietverta rāmējumā, ko veido indivīda attiecības ar sabiedrību vai kultūru. Savukārt sociālās identitātes nozīme
visspilgtāk izpaužas indivīda attiecībās ar grupu. Virtuālajā vidē bez faktoriem, kas būtiski indivīdam, veidojot identitāti, ir vēl tehnoloģiskie aspekti, kas vai nu palīdz, vai arī sarežģī identitātes attīstību, kā arī atklāj to kāda noteikta sociālā konteksta ietvaros (Boyd, 2008).

Tā kā virtuālajā vidē konstruēto identitāšu viens no stūrakmeņiem ir uzticēšanās, jo vārdos un citos vizuālos izteiksmes līdzekļos radītie tēli visbiežāk netiek pārbaudīti realitātē, tad identitātes konstrukcijās ir iespējams izmanot arī tādas personas pārliecības, kas ir tikai indivīda iztēlē, bet dzīvē neeksistē. Eksperimenti ar identitāti ir iespēja pārbaudīt kādas noteiktas kopienas biedru reakcijas uz vienu vai citu jautājumu, nosakot savu atbilstību šai grupai. Identitātes piemērīšanas rezultātā personai ir iespējas samērot savas individuālās vēlmes un grupas nolūkus un mērķus, kurai tas vēlas pievienoties. Šajā aspektā jānovērtē arī sociālie tīkli, kuros indivīds var iesaistīties, lai realizētu savas intereses un komunicētu, jo pieejamība ir plaša un daudzveidīga. Turklāt indivīds var, pievienojoties vairākiem tīkliem, katrā veidot savu atšķirīgu identitāti. Piemēram, tādos sociālajos tīklos, kuru viens no galvenajiem instrumentiem tālākai komunikācijai ir profila informācijas radīšana, tas dod iespēju ”radīt kontrolētu iespaidu par sevi noteiktu sociālu attiecību
ietvaros” (Boyd, 2008).

Profils ir kā vizītkarte, kur „indivīds identitātes konstrukcijas procesā kaut kādā mērā iemieso attiecīgās sociālās kopienas prototipu – shēmu, standartu, pēc kura notiek identitātes kopienu kategorizācija” (Šķilters, 2011,8). Lai persona būtu interesanta attiecīgās kopienas ietvaros, tai ir jāsniedz informācija, kas ir atbilstoša un arī pievilcīga šai kopienai, kā arī pieejama kopienas locekļiem turpmāko attiecību uzturēšanai. Identitātes veidošana ir kā stāsts, kuru persona vēlas izstāstīt citiem, taču ir jāņem vērā, ka
atbilstīgi savai konstruētai identitātei personai veidojas arī tiesības un pienākumi, bet pats stāsts kļūst par kādas noteiktas kopienas naratīva daļu. Sociālajos tīklos konstruētās identitātes „ir kaut kas starp pagātni un tagadni kā vieta, kur noglabāt savas dzīves svarīgos notikumus un uzturēt saskaņotu identitāti” (McLean, Pasupathis, & Pals, 2007). Virtuālā vide tādējādi kļūst reālāka, jo ir vieta, kur glabājas personas veidotā identitāte, kas jau kļuvusi par kādas kolektīvās identitātes sastāvdaļu. Taču šī identitāte var nebūt pilnībā atbilstīga reālajai, jo personas pašidentitātes uztveri var iedalīt „es tagad” un „iespējamais es” (Markus & Nurius, 1986), kur pēdējais virtuālajā pasaulē indivīdam ļauj konstruēt tādu identitāti, kas palīdz pārvarēt apstākļus, kas traucē to ieceru realizācijai, kas reālajā pasaulē nebūtu iespējams. Šo spriedumu apstiprina, piemēram, pētījums par Facebook lietotājiem – universitātes studentiem, kas virtuālajā pasaulē bija radījuši tādas vēlamās identitātes, kas kaut kādu apstākļu dēļ nebūtu realizējušās realitātē (Zhao, Grasmuck,
& Martin, 2008).

Sociālajos tīklos konstruētās identitātes kļūst par „leģitīmām tīkla grupas biedru publiskos komentāros” (Goldie, Manago, & Greenfield, 2010). Savu identitāti izcelt ar dažādiem multimediju instrumentiem tai piešķir dimensiju akcentēt kultūras piederību vai komerciālo
identitāti – simpātijas kādam zīmolam (Hongladarom, 2011). Izpētot Facebook lietotāju identitāti un komunikāciju, Sorajs Hongladaroms (Soraj Hongladaroms) secina, ka to indivīdu, kas uztur regulāru komunikāciju un sava publiskā profila informācijas atjaunošanu, identitātes virtuālajā un reālajā pasaulē neatšķiras. Šo atziņu autors pamato ar to, ka realitātē personas identitātes
veidošanā būtiskāka loma ir ārējiem faktoriem, tādiem kā sociālai uztverei, fiziskam izskatam, nevis personīgajām atmiņām un emocijām. Arī virtuālajā vidē situācija ir līdzīga, jo personas sajūtas un informācija, ar ko tā dalās savas kopienas ietvaros, iegūst jēgu tikai tad, ja to šī kopiena saprot un pieņem. Līdzīgi secinājumi ir arī Šaniang Zhao (Shanyang Zhao), Šerri Grasmukai (Sherri Grasmuck) un Jasonam Martinam (Jason Martin) (Zhao, Grasmuck, & Martin, 2008), kas norāda, ka virtuālā vidē veidotā identitāte nav tas, kas raksturo personu, bet gan sociāls produkts, kas rodas noteiktā vidē un saskaņā ar to, taču persona realitātē un sociālajos tīklos rīkojas līdzīgi. Viens no indivīda galvenajiem izaicinājumiem ir spēja šīs abas vides apvienot un koordinēt, izmantojot tās priekšrocības, kas ir virtuālajā pasaulē salīdzinājumā ar ierobežojumiem, kas pastāv reālā vidē un tiešajā saziņā.

Savukārt tādos sociālajos tīklos, kur galvenais ir saturiskā komunikācija, piemēram, Twitter, galvenais identitātes atklājējs ir indivīda domas un spriedumi, kas izteikti, izmantojot attiecīgā sociālā tīklā pieejamos komunikācijas instrumentus. Identitāšu konstruēšana norit aktīvā komunikācijā, satura radīšanā un reaģēšanā uz citu virtuālās kopienas dalībnieku komunikāciju. Virtuālajā vidē indivīdiem ir daudzveidīgas iespējas konstruēt dažādas identitātes, veikt eksperimentus un izdzīvot identitātes, kas nav realizējušās reālajā vidē, pieņemot, ka reālā vide patiesi eksistē, nevis tiek radīta vai izdomāta. Un arī šīs iedomātās identitātes kļūst par sociālo tīklu kā identitātes glabātuves sastāvdaļām, ja vien pārējie indivīdi tās ir pieņēmuši. Identitāte tādā vai citādā formā visbiežāk nav indivīda, bet gan sabiedrības un citu ārējo faktoru radīts produkts, kas tiek komunicēts ar dažādu instrumentu palīdzību. Reālajā vidē eksistējošās kultūras tradīcijas un normas nosaka indivīda darbību rāmējumu. Arī virtuālajā vidē, kurā indivīda interesēs ir prezentēt sevi kā par savu uzvedību atbildīgu personu, visdrīzāk rīcība būs saskaņā ar gaidām, kādas ir identificējamai virtuālai videi. Savukārt neatkarīgi no tā, vai vide ir reāla vai virtuāla, neidentificējami indivīdi rīkosies, kā tie vēlas, ignorējot normatīvos ierobežojumus.

Piemēram, Facebook sociālais tīkls ir viena no tām vidēm, kuras lietošanas noteikumi pieprasa atklāt indivīda īsto vārdu, kas nosaka situāciju, ka tā nebūs vieta, kur indivīds gribēs izpaust savu slēptāko būtību. (Cinnirella & Green, 2007). Savukārt tiem indivīdiem, kam virtuālās un reālās identitātes neatšķiras, to savstarpējā koordinācija ir kā izaicinājums, lai uzturētu līdzvērtīgu interesi par sevi kā par personu gan reālajā, gan virtuālajā sabiedrībā. Personas dažādo identitāšu veidošanās un to kolektīvās izpausmes. Virtuālā sabiedrība neliedz un neierobežo, lai ikvienam būtu vairākas – pat savstarpēji konkurējošas identitātes, kas indivīdam dažkārt liek veikt sarežģītu izvēli par labu kādai no tām. Konkurējošas identitātes, saskaņā ar Antoniju Gidensu (Anthony Giddens) (Giddens, 1991, 5),rodas tradīciju zuduma rezultātā, kur būtiska loma ir lokālā un globālā mijiedarbībai, kā rezultātā indivīdam ir jāizvēlas savai dzīvei piemērotākais no daudz un dažādām iespējām. Viens no vairāku konkurējošu identitāšu rašanās cēloņiem ir multikulturālisms, kas sakņojas identitātēs, kuru pamatā ir ielikts konflikts (Wrong, 2000). Ideoloģijas, kuras pamatā ir citādā atzīšana un respektēšana, dažu desmitu gadu laikā, kopš šis jēdziens kļuvis par modernās sabiedrības neatņemamu sastāvdaļu, ir veicinājis arī pārmaiņas nacionālās identitātes jēdziena izpratnē. Tāpēc identitātes iegūšana un tās uzturēšana kļūst vitāli svarīga un arī problemātiska (Bendle, 2002). Identitātes veidošanās tieši nav atkarīga nedz no reālās, nedz virtuālās vides. Skots Lašs (Scott Lash) (Lash, 1999, 3), saka, ka „identitātes tiek veidotas pragmatiski, izmantojot jebkādu materiālu, kas ir pieejams. Tā vietā, lai identitāte būtu kaut kas patstāvīgs, iepriekšnoteikts un uzturēts, tā kļūst par projektu, kas atrodas pārmaiņu, attīstības un veidošanas stadijā.” Viņš uzsver, ka ir aizvien mazāk iepriekš noteiktu likumu, samazinās institucionāli noteikto lomunozīme un indivīdam pašam ir jāatrod likumi, kā rīkoties šādā situācijā.

Mervins Bendle (Mervyn Bendle) (Bendle, 2002, 3), apkopojot dažādās pieejas identitātes pētījumiem un definējumiem sociālajās zinātnēs, identitāti, kuru indivīds var realizēt, iezīmējot tās potenciālos darbības laukus, klasificē šādi:

1) kopīgais un atšķirīgais, ietverot sociālo, rases, etnisko un dzimuma kategorijas;

2) sociālā situācija, kas nodrošina pieredzes dažādību;

3)kultūras kategorijas, kas atspoguļo laikmetīgās identitātes izpratnes;

4) subjektīva sevis izpratne,
kas sakņojas personības iekšējā pasaulē;

5) personības sociālā pašizpausme;

6) stāsti, kas veidotino priekšstatiem par personu.

Sociālo tīklu daudzveidība pēc to satura, formas un funkcionalitātes indivīdam ļauj izpausties jebkurā no M.Bendles klasificētiem iedalījumiem. Daudzveidība var nozīmēt, no vienas puses, indivīda identitātes sadrumstalotību, bet, no otras, indivīds netiek
ierobežots un tam pašam ir jāizvēlas sev piemērotākais identitātes pielietojums. Vajadzība pēc jebkādas identitātes izpausmēm nav nepārtraukta. Identitātes teorija norāda, ka tai ir „klusuma periodi” un tā tiek aktivizēta saskaņā ar situāciju (Stryker, 1980), un
indivīds identitātes konstrukcijas procesā iemieso sociālās kopienas identitātes prototipu, „pēc kura notiek identitātes kopienu kategorizācija” (Šķilters, 2011, 7). Identitātes sarežģītību un mainīgumu pastiprina tās veidošanās semantiskās telpas trīs dimensiju mijiedarbībā – saturs kā pamatkomponents, savienotība kā vienprātība ar kopienu veidojošiem indivīdiem un — visbeidzot – formāts/reprezentācija (Šķilters, 2011). Ja kāda no šiem faktoriem trūkst vai mazinās tā nozīme, identitātes kontekstā rodas traucējumi un ir iespējas identitātes pārskatīšanai.

Kā norāda Makdonalds (Macdonald, 1999, 203), daudzu jaunu cilvēku identitātes darbina pretrunīgas nepieciešamības, kas var sagraut personības vienotumu. Lai gan personas identitāte sākas ar indivīda pašdefinīciju „kas es esmu”, veidojoties paškategorizācijas procesā, kas sociālās identitātes teorijā ir zemākais līmenis (Brewer, 1991, Hogg & Abrams, 1988), savā turpmākā attīstībā personas identitāte kopā ar sociālo identitāti rada nepieciešamību izpausties kādās noteiktās grupās. Klasiskā izpratnē tā ir piederība kādai
teritorijai, kopīgi mīti, vēsturiskā atmiņa, kultūra (Smith, 1993), kas saistās ar kādu nāciju, neatkarīgi no pilsonības, taču globālās un tīkla sabiedrības kontekstā, kad personai ir vairākas savstarpēji konkurējošas identitātes, piederības kritēji veidojas, balstoties uz S.Laša pieminētiem pragmatiskiem faktoriem, proti, identitāte kā projekts, kas pielāgojas nepieciešamai situācijai. Nacionālā identitāte stabilā politiskā sistēmā ir uztverta kā relatīvi nemainīgs raksturlielums (Rusciano, 2003, 361). Viens no galvenajiem virzītājspēkiem nacionālās identitātes apziņas attīstībā līdz šim ir bijusi valsts. Tās viens no pamatuzdevumiem ir apvienot nācijas pārstāvjus
un veicināt viņu nacionālo apziņu. Līdz šim tie ir bijuši klasiskie instrumenti — sociālas un morālas vērtības, tradīcijas, reliģija un kultūra reālajā pasaulē, ar kuru palīdzību šie uzdevumi tika veikti. Taču pēdējās desmitgadēs, kad aizvien būtiskāku lomu ieņem virtuālā vide un dažādi sociālie tīkli, institucionāliem aktoriem ir radies jauns izaicinājums un plašas iespējas, kā savus uzdevumus veikt arī virtuālajā pasaulē.

Šajā kontekstā būtisks nacionālās identitātes uzdevums ir — iedvesmot indivīdus, rādot tiem spēcīgas nācijas idealizētu versiju, lai veidotu lepnuma un prieka izjūtu par piederību noteiktai kopienai. No vienas puses, nacionālā identitāte, kas sakņojas indivīdu priekšstatos, praksē un institucionālās struktūrās, ir tā, kas veido valstī politiskos procesus, taču, no otras puses, identitātes izpratni vajadzētu konstruēt pašai sabiedrībai, nevis tās politiķiem un elitei (Parekh, 2000). Tā kā valsts politiskā sistēma ir pārāk mainīga un atkarīga no ārējiem un iekšējiem situācijas faktoriem, nacionālā identitāte ir daudz stabilāks, ilglaicīgāks un noturīgāks jēdziens,
kam nepieciešama regulāra uzmanība. Nacionālās identitātes koncepts ir daudzšķautnains, to var aplūkot no dažādiem aspektiem, taču tieši kolektīvās identitātes izpratnē tam ir nozīmīga loma nācijas pastāvēšanā.

Nacionālās identitātes veidošanās konstrukcijas ir meklējamas ne vien laikā, bet arī atšķirībās starp etnisko un pilsonisko identifikāciju. Raugoties uz šo aspektu, ar etnisko modeli tiek saprasta indivīda pieķeršanās savai dzimtajai kopienai, lai arī kur tas vēlākā laika periodā atrastos. Savukārt pilsoniskās identifikācijas saknes ir rodamas Rietumeiropā, kur nozīmīgāka loma ir kopīgām institūcijām, tiesībām un pienākumiem noteiktā teritorijā, kur indivīds atrodas (Smith, 1991). Šajā aspektā būtisks kritērijs, kāds modelis valstī ir aktuāls, nācijai ir valsts pastāvēšana. Lielās Eiropas valstis, kur valstiskums nav bijis apdraudēts vai pārtraukts un tā vēsture sniedzas
vairāku simtu gadu pagātnē, ir orientētas uz pilsonisko modeli, jo teritoriālais faktors šajā gadījumā ir dominējošais. Savukārt, valstīm kā Latvijai, kuras ir saskārušās ar okupāciju un būtisku tās iedzīvotāju daļas emigrāciju, dominējošā ir etniskā pieeja identitātes veidošanā.

Virtuālajā vidē, kur identitāte konstruējas pēc citiem principiem, indivīda izvēli par labu vienam vai otram identifikācijas modelim nosaka nevis vide, bet paškategorizācija. Identitātes būtiska iezīme ir identitātes grupas veidošanas rezultātā tās nošķirtās sociālās
kopienas, kas ir ārpus/aiz identitātes kopienas, kurai pieder indivīds (Šķilters, 2011). Diskusija šajā aspektā rodas dažādā izpratnē par robežlīniju, kas nosaka savējos un svešos. Sociālajos tīklos to rakstītie vai nerakstītie noteikumi paredz pieņemtās uzmanības normas, taču tajos nav noteiktu robežu kādu identitāšu izpausmēm. M.Kastels (Castells, 1997) uzskata, ka tehnoloģiju revolūcijas rezultātā radītā tīkla sabiedrībā savstarpējā konfliktā atrodas globalizācija un identitāte, taču tai pašā laikā kolektīvajām identitātes izpausmēm tiek piešķirts jauns spēks, neatkarīgi no tā, vai identitātes pamatā ir dzimums, reliģija, nacionālais, etniskais faktors, teritoriālā vai sociāli bioloģiskā identitāte. Lielas indivīdu masas, kas apvienojušās grupās, izmantojot kādu no M.Kastela minētajiem identitātes kritērijiem, sociālajos tīklos veido kopumu, kura vidū ir iespējams identificēt varas attiecības, kas, M.Kastela izpratnē, var izpausties „1) leģitimizējošā identitātē, kas atbalsta dominējošas sistēmas; 2) pretošanās identitātē, kas atspoguļo to viedokli, kuri zaudējuši savu nozīmīgumu dominējošo sistēmu rezultātā; 3) projekta identitātē, kas nozīmē jaunas identitātes veidošanu, ietverot visas sociālās struktūras transformāciju” (Castells, 1997, 7). Kolektīvās identitātes nepieciešamības aspekts ir piederības izjūta kādai noteiktai grupai, ar kuru indivīds sevi identificē. Deniss Vrongs (Dennis Wrong) (Wrong, 2000) uzskata, ka, raugoties no socioloģijas viedokļa, „identitāte atspoguļo brīvību un mobilitāti, kas iespējama modernitātes apstākļos, sniedzot indivīdam plašu iespēju spektru.” Viņš arī norāda, ka tā ir ne tikai izvēle, bet arī atbildība par veikto izvēli, kas „neizbēgamo noved pie neskaidrības, nožēlas, ilūzijas par sasniegumu vai tiešas atsvešināšanās.”

Šajā kontekstā nacionālā identitāte ir viens no identitātes veidiem, kuriem ir dziļākas saknes un plašāks kritēriju kopums, kāpēc indivīds sevi identificē tieši ar noteiktu nacionālo piederību. Nacionālā identitāte ir sociāli veidota mentāla struktūra, kas raksturo kādu komunikācijas kopienu (Šķilters, 2011). Šī kopiena var pastāvēt gan reālajā, gan virtuālajā vidē, un piederība tai indivīdam ir svarīga.

Tā kā virtuālo kopienu darbības laiks vēl ir mērojams tikai desmitgadē, šodien var norādīt vien indikatorus, kas nosaka indivīda identitāti konstruējošos elementus virtuālajā vidē, un diskutēt, vai esošā identitāte var pastāvēt, ja tā pārnesta no reālās uz virtuālo vidi. Nacionālā identitāte vēl pirms dažām desmitgadēm eksistēja indivīda apziņā, drukātos materiālos, mutvārdu daiļradē un dažādās kultūras formās, taču tehnoloģiju attīstība un nozīmīgas indivīda dzīves daļas pārvietošanās uz virtuālo pasauli ir ieviesusi korekcijas arī nacionālās identitātes jautājumā.

Šodien šī jēdziena izpratnei ir jābūt atvērtai ierosinājumiem, kritikai un papildinājumiem, tai ir nepieciešama virzība nākotnes dimensijā, jākļūst par sava veida tiltu, lai nācija būtu gatava nākotnes izaicinājumiem, neiestiegot pagātnē, kad identitātei bija tikai viena – reālās vides dimensija. A.Gidensa apskatītajā modernisma laikmetā, izveidojoties tīkla sabiedrībai, nacionālās identitātes jautājums virtuālajā vidē kļūst aktuāls, jo būtiska daļa no indivīda komunikācijas ir pārnesta uz turieni. Sociālie tīkli kļūst par vietu, kur indivīdam ir iespējas akcentēt vienu no savām identitātēm, proti, nacionālo. Ņemot vērā, ka identifikācija saskaņā ar valodu, kādu noteiktu ģeogrāfisku vietu un tajā dzīvojošās tautas kultūru ir piederības izteikšana grupai, arī sociālajos tīklos indivīdam šī grupa ir jāatrod un ar kādiem izteiksmes līdzekļiem jāizrāda tai piederība. Tieši šim laikmetam ir raksturīgi, ka piederība noteiktai grupai virtuālā pasaulē iegūstama salīdzinoši vienkāršāk nekā reālajā.

Globālisma laikmetā radušās izmaiņas ir kļuvušas par cēloni identitātes krīzei individuālā un kolektīvā līmenī (Woodward, 1997). Indivīdiem ir jauni izaicinājumi, lai izvērtētu savu piederību ne vien ģeogrāfiskās lokācijas pārmaiņu rezultātam reālajā pasaulē, bet arī pieaugošo virtuālās vides nozīmīgumu un savu vietu tajā. Savukārt valstīm ir jāprot tikt galā ar jautājumiem, kas saistās ar šo procesu radītām sekām šodienas un vēsturiskā kontekstā, kā arī nākotnes dimensijā.

Pasakot, kas „mēs esam”, un iedvesmojot indivīdus, rodas identitātes idealizēta versija, lai veidotu lepnuma un prieka izjūtas par piederību noteiktai kopienai. Ja indivīds noticēs reālajā dzīvē konstruētai nacionālai identitātei un tā nostiprināsies apziņā, ir liela varbūtība, ka šīs sajūtas tiks projicētas arī virtuālajā vidē. Piemēram, 2011. gada valsts svētku nedēļā daļa Latvijas Twitter lietotāju savu profilu izrotāja ar Latvijas karoga lentīti. Šis simbols ir identitātes tiešā pārnese, jo nedēļā starp Lācplēša dienu un Valsts proklamēšanas dienu reālajā vidē ikviens sabiedrības pārstāvis tika aicināts izmantot šo lentīti, lai veicinātu patriotismu un radītu valsts svētku izjūtu. Minētais piemērs apstiprina spriedumu, ka, no vienas puses, nacionālā identitāte, kas sakņojas indivīdu priekšstatos, praksē un institucionālās struktūrās, ir tā, kas ietekmē politiskos procesus, taču, no otras puses, identitātes izpratni vajadzētu konstruēt pašai sabiedrībai, nevis tās politiķiem un elitei (Parekh, 2000). Lai gan nacionālā identitāte kā sociāli veidota mentālā struktūra ir ieguvusi pragmatisku raksturu, taču, konstruējot to mainīgos apstākļos, pieaugošā fragmentācijā un viļņveida pieprasījumā un vajadzībās pēc identitātes manifestācijas, nevar paļauties, ka reālās vides identitāti ir iespējams tieši pārnest uz virtuālo vidi. Katrai videi ir savas savstarpēji atšķirīgas identitātes konstrukcijas formas. Ja reālajā vidē instrumentu identitātes konstruēšanai ir daudz, tad virtuālajā vidē nacionālā, reliģiskā vai jebkura cita identitāte pati ir aplūkojama kā instruments kādu mērķu, ideju, interešu vai kā cita realizācijai, kam nepieciešams kāds tīkla dots atbalsts (diskusija, līdzdalība lēmumu pieņemšanā, rīcība un tml.).

Nacionālās identitātes konstruēšana sociālajos tīklos
Lielākajā daļā tīklu to konstrukcijas galvenais elements ir personas vai uzņēmuma reprezentācija — vizītkarte (LinkedIn, Facebook, Twitter), kas ir kā pašidentifikācija, kurai seko komunikācija tīkla ietvaros. 2010. gadā veiktais sociālā tīkla Twitter Latvijas vides lietotāju pētījums parādīja, ka 87% no aptaujātajiem uzskata, ka visefektīvākā ir komunikācija, kas veikta no privātpersonas profila, un 67% no tīkla aptaujātajiem lietotājiem labprātāk komunicē ar pazīstamām personām. Šie fakti liecina, ka komunikāciju indivīdam ir patīkami uzturēt ar personām, kuras var identificēt un kam ir līdzīgas intereses un uztvere, kas savukārt stiprina sociālo tīklu nozīmību (Bērziņa & Stibe, 2010).

Twitter, Facebook, LinkedIn globālo sociālo tīklu formāts, uzbūve un nemitīgi pilnveidotās tehnoloģiju iespējas ar video, audio, vizuāliem un komunikācijas instrumentiem sniedz plašas iespējas indivīda izpausmēm. Tādējādi virtuālā vide indivīdos vairo identitāšu konstruēšanas iespējas atbilstīgi viņu interesēm un vajadzībām, lai turpmāk varētu realizēt kādu no Jana van Daika definētajām sociālo attiecību dimensijām. Tieši individuālās intereses ir tas dzinējspēks, kas liek veidoties kopienām, kurās indivīds jūtas komfortabli. Mazinoties savienotības un vienprātības dimensijai, rodas identitātes fragmentētība. Būtiski, ka viens no fragmentētības veicinošiem faktoriem ir „dažādās identitātes projekcijas, ko veido politiskās elites, mediji un ikdienas diskursi” gan virtuālajā, gan reālajā vidē (Cillia, Reisigl, & Wodak, 1999).

Sociālos tīklus var iedalīt divās lielās grupās: globālie – tādi kā Twitter, Facebook, LinkedIn, MySpace, kas apvieno indivīdus no visas pasaules un kur komunikācija norit teju visās pasaules valodās, un lokālajos – tādos kā draugiem.lv, odnoklasniki.ru, biip.no, kas apvieno galvenokārt indivīdus, kas komunicē vienā valodā un kas ir piederīgi vienai nācijai, kaut arī, iespējams, teritoriāli ir šķirti. Tādējādi sociālajos tīklos piederība kādai noteiktai grupai pēc nacionāliem principiem var pastāvēt kā lokālos, tā arī globālos tīklos, ja indivīda nacionālo identitāti veidojošie atribūti sakrīt ar tīkla atribūtiem – lietoto valodu, vērtībām utt. Dalībnieku ģeogrāfiskā atrašanās vieta kā kritērijs, lai noteiktu, vai tīkls ir lokāls vai globāls, ir zaudējusi nozīmi.

Indivīda vēlme apzināties un realizēt savu nacionālo identitāti var izpausties, gan dzīvojot teritorijā un valstī, kur ir šīs identitātes saknes, gan atrodoties attālināti. Globalizācijas laikmetā plašās mobilitātes iespējas ir veicinājušas migrācijas procesus, kuru rezultātā vienas nācijas pārstāvju nozīmīga daļa atrodas citās valstīs, taču joprojām vēlas uzturēt to savu nacionālo identitāti, kāda tiem ir bijusi pirms emigrācijas. Sociālie tīkli emigrantiem ir instruments, kā uzturēt saikni ar etnisko dzimteni indivīda un grupas līmenī. Martas Marčevas (Marta Marcheva) (Marcheva, 2011) pētījums par Bulgārijas emigrantu komunikāciju Facebook, atklāj e-diasporas pastāvēšanu. Autore, izmantojot Mihaela Hercfelda (Michael Herzfeld) (Herzfeld, 2008) identitātes stratēģijas, norāda, ka noteiktas kopienas virtuālā teritorijā var realizēt kultūras intimitāti, vairojot pašas kopienas locekļu radītos stereotipus, strukturālo nostaļģiju, apcerot laiku, kad bija labāk, un, pievēršoties sociālai poētikai, mēģināt atrast kādu noteiktu priekšrocību un pārvērst to patstāvīgā stāvoklī. Sava pētījuma ietvaros M.Marčeva secina, ka šai nacionālajai grupai, kuras komunikācija notiek, izmantojot kirilicas rakstību, ir divi galvenie komunikācijas aspekti — kā uzturēt kontaktus, virtuāli piedalīties savu radinieku, draugu dzīvēs no attāluma, jūsmot par mājās pavadītām brīvdienām un arī integrēties jaunajā sabiedrībā. Šis pētījums apstiprina faktu, ka viens no pasaulē populārākajiem sociālajiem tīkliem Facebook ir radījis virtuālu teritoriju bez robežām, taču, pateicoties dažādām sociālām
un nacionālām piederībām, neved pie kultūru saplūšanas, bet gan dažādības un plurālisma (Marcheva, 2011). Līdzīga rakstura pētījums ir par Austrijā dzīvojošiem turku jauniešiem, kas interneta vidē sociālos tīklos un tērzētavās, veidojot savu profilu, iekļauj vārdus vai simbolus, kas norāda viņu nacionālo identitāti (Meinsah, 2011), un arī tas liek secināt, ka sociālie tīkli ir labvēlīga vide
identitātes apzināšanai un demonstrēšanai, lai saglabātu un turpinātu savas nācijas tradīcijas.

Sociālo tīklu instrumentu plašais pielietojuma spektrs piedāvā arī pretēju iespēju nacionālās identitātes saglabāšanai, proti, iekļaušanos citā nācijā, kura ir kļuvusi svarīga indivīda migrācijas rezultātā. Piemēram, filipīniešu izcelsmes Norvēģijas jaunieši lokālā sociālā tīklā „Biip” konstruē un reprezentē savu identitāti tā, lai norādītu piederības un kultūras identitātes daudzveidību, neslēpjot savu neeiropeisko izcelšanos (Lanza, Svendsen, 2007).

Šādi gadījumi, kad ar virtuālās vides instrumentiem, izmantojot nacionālās identitātes kontekstu, tiek risināts valstiski svarīgs uzdevums — labprātīga migrantu iekļaušanās sabiedrībā, ir apliecinājums sociālo tīklu nozīmībai mūsdienu procesos, jo „dažādām sabiedrības demogrāfiskām grupām ir jārod vieta sociālā procesā, kopienas un semantisko nozīmju tīkla sarežģītajā un pretrunīgajā telpā, savietojoties ar to” (Lasmane, 2011). Ja agrāk viena no aktualitātēm bija stabilas un stingras identitātes konstrukcija, tad šodienas vērtība ir spēja pielāgoties un transformēt identitātes nākotnes perspektīvā. Līdzīgus secinājumus par vēlmi izmantot kolektīvās identitātes instrumentus, lai iekļautos pamatnācijā, sniedz arī pētījums par ķīniešu izcelsmes imigrantiem, kuri savu piederību definē kā „ķīniešu amerikānis” vai ķīnietis Amerikā. Analizējot abas šīs grupas, pētījuma autori secina, ka tie imigranti, kas, akceptējot mītnes zemes kultūru kā savu identitātes daļu, akceptē arī šo kultūru sociālajos tīklos – viņiem ir daudz draugu ārpus ķīniešu kopienas, kurai jau ir sekundāra loma. Savukārt ķīniešu nacionalitātes sekundārās lomas apzināšanā būtiska nozīme ir sociālajiem tīkliem, kas kalpo kā integrācijas instruments vietējā sabiedrībā (Mok, Morris, Benet-Martinez, & Karakitapoglu – Aygun, 2007).

Ņemot vērā Skota Laša (Lash, 1999) pausto domu, ka identitātes veidošanai virtuālajā vidē indivīds pragmatiski izvēlas jebkādu materiālu, tam nav nepieciešami visi tie instrumenti, kas pieejami reālajā vidē. Sociālie tīkli ir tikai vide, kas var būt paredzama dažādiem konstrukciju veidiem, ja vien indivīdam ir šāda nepieciešamība. Virtuālajos sociālajos tīklos indivīdi ir
ierobežoti tieši demonstrēt nacionālo identitāti, izmantojot simbolus vai kādus citus atribūtus, kas ir nozīmīgi reālajā vidē. Pati identitāte virtuālajā pasaulē ir atspulgs tām nozīmēm, kas jau ir piešķirtas reālajā vidē. Tā kā nacionālās identitātes jautājums kļūst aktuāls brīžos, kad tiek diskutēti šīs tēmas aspekti, indivīdam rodas nepieciešamība pielietot nacionālās identitātes
apziņu, kas nav tikai kā viena nacionālā identitāte, bet gan dažādas identitātes, kas izgaismojas dažādos brīžos un sociālos kontekstos, to dinamisma, ievainojamības un trausluma dēļ. Savukārt izšķirīgos brīžos personas identitāte ir ietekmīgāka un noteicošāka hierarhijā pār kopienu un nacionālo identitāti (Šķilters, 2011). Tāpēc indivīdam pašam ir jāizvēlas tie instrumenti un iespēju kopums, ar kuru tas realizēs savu identificēšanos. Iepriekšminētie faktori un pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka sociālie tīkli nedz veido, nedz ierobežo dažādas — tai skaitā nacionālo identitāšu, izpausmes. Un tikai cilvēki paši var lemt, kādus instrumentus kādās situācijāsizmantot, lai demonstrētu savu nacionālo piederību.

Secinājumi
Nacionālās identitātes apzināšanās un transformācija ir nebeidzams process. Tāpēc diskusijā par nacionālo identitāti kā viena no būtiskām tendencēm jāatzīst „pieprasījums pēc jauniem jēdzieniem, ar kuriem varētu aizstāt un papildināt vēsturiski veidojušos nācijas un nacionālisma izziņu” (Lasmane, 2011, 21), īpašu uzmanību pievēršot nacionālās identitātes konstrukcijām virtuālajā vidē. Identitātes pārnešana no reālās uz virtuālo vidi, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, drīzāk projicē reālajā vidē jau iegūtās piederības, nevis rada jaunas konstrukcijas. Nacionālā, reliģiskā vai jebkura cita identitāte sociālajos tīklos ir aplūkojama kā instruments kādu mērķu, ideju, interešu vai kā cita realizācijai, kam nepieciešams tīkla dots atbalsts, kas iespējams, ja tīkla dalībniekus vieno kopīgas intereses, kas var rezultēties diskusijā, līdzdalībā, kopīgā lēmumu pieņemšanā, kam var sekot rīcība. Lai arī instrumentu kopums pieļauj konstruēt iedomātās indivīda identitātes, raugoties no identitātes pielietojamības iespējām, tikai tām
identitātēm, kuras pietuvinātas realitātei, ir nozīme to indivīdu dzīvēs, kas tās ir veidojuši. Tas nozīmē, ka gan virtuālajai, gan reālajai videi nozīmīgie identitātes konstrukciju ietekmējošie faktori atrodas balansā. Virtuālajai videi piemītošo instrumentu kopums ir pietiekams, lai indivīds varētu dot atbildes uz jautājumu „kas es esmu”. Tādējādi arī virtuālajā vidē var uzturēt un attīstīt indivīda nacionālo identitāti.

Izmantotā literatūra un avoti
Altheide, D. L. (2000). Identity and the definition of the situation in a mass – mediated context. Symbolic
Interaction, 23 (1), 1-27.
Bērziņa, I., Stibe, A. (2010). Referāts „Latvijas Twitter vides pētījums”. Konference „European Cultures in Business
and Corporate Communication. Local aspects of European business communication”, Rīga.
Bauman, Z. (1989). Globalization: The human consequesnces. Cambridge: Polity.
Bauman, Z. (1998). Life in fragments, esseys in postmodern morality. Oxford: Blackwell.
Boyd, D.M. (2008). American teen sociality in networked publics. Thesis. Berkley: University of California.
Brewer, M. (1991). The social self: On beeing the same and different ar the same time. Personality and Social
Psycholodgy Bulletin, 17, 475-482.
Castells, M. (2010). The rise of network society. Second edition. Oxford: Blackwell Publishing.
Castels, M. (1997). The power of identity. Oxford: Blackwell Publishing.
Cillia, R., Reisigl, M., Wodak, R. (1999). The discursive construction of national identities. Discourse Society,
10(149), 149-172.
Cinnirella, M., Green, B. (2007). Does „cyber-conformity” vary cross-culturaly? Exploring the effect of culture
and commmunication medium on social conformity. Computers in Human Behavior, 23 (4), 2011-2025.
Cohenh, R. (2007). Global sociology. Washington Square, N.Y.: New York University Press.
Dijk, van Jan. (2006). The network society: social aspects of new media. 2nd ed. London, Thousand Oaks, New
Dehli: SAGE Publications.
Giddens, A.(1990). The consequences of modernity. Stanford: Stanford University Press.
Giddens, A. (1991). Modernity and self – identity. Cambridge: Polity.
Herzfeld, M.( 2008). Intimite culturelle. Presse de l’universite Laval.
Hogg, M.A., Abrams, D.(1988). Social identifications: a social psychology of intergroup relations and group
processes. London: Routledge.
Hongladarom,S. (2011). Personal identity and the self in the online and offline worlds. Minds and Machines,
(4), 533-548.
Lasmane, S. (2011). Nacionālās saesības apzināšanās un vēlmes. Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas
kultūras telpā. Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu pētījumu institūts, 17.-28. lpp.
Lash, S. (1999). Another modernity, A different rationality. Oxford: Blackwell Publishing.
McDonald, K. (1999). Struggles for Subjectivity. Cambridge: University Press.
Mok, A., Morris, M., Benet-Martínez, V.,& Karakitapoglu-Aygun, Z. (2007). Embracing American culture:
Structures of social identity and social networks among first-generation biculturals. Journal of CrossCultural Psychology, vol.38, 629-635.
Marcheva, M. (2011). The Networed diaspora: Bulgarian migrants on Facebook. M/C Journal 14(2).
Parekh, B. (2000). Defining British national identity. The Political Quarterly 71 (1), pp. 251-262.
Rusciano, L.R. (2003). The construction of national identity A 23 – nation study. Political Research Quarterly,
56(3), 361-366.
Smith, A. D. (1991). National Identity. London: Penguin.
Smith, A. D. (1993). National identity (Ethnonationalism in comparative perspective). University of Nevada
Press.
Stryker, S. (1987). The inderplay of affect and identity:Exploring the relationshoips of the social structure,
social interaction, self and emotion. Presented at the annual meetings of American Sociological Association.
Šķilters, J. (2011). Nacionālā identitāte semantiskajā telpā. Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas
kultūras telpā. Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu pētījumu institūts, 3.-17. lpp.
Zhao S., Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital empowerment in
anchoored relationships. Computers in Human Behavior, 24, 1816-1836.
Woodward, K. (1997). Identity and difference. London: Sage.
Wrong, D. (2000). Adversarial identities and multiculturalism. Society, 37(2), 10-18.

Incremental Persuasion through Microblogging: A Survey of Twitter Users in Latvia

Agnis Stibe1, Harri Oinas-Kukkonen1, Ilze Bērziņa2, Seppo Pahnila1

1 University of Oulu
Department of Information Processing Science
P.O. Box 3000, FIN-90014 Oulu, Finland
Tel: +358 8 553 1900

{Agnis.Stibe, Harri.Oinas-Kukkonen, Seppo.Pahnila}@oulu.fi

2 School of Business Administration “Turība”
Department of Communication
Graudu 68, LV-1058 Rīga, Latvia
Tel: +371 2 654 3234

imkomunikacija@inbox.lv

ABSTRACT

Emerging socio-technical environments facilitate the advancement of existing social activities and creation of innovative forms of online social influence. Social networks and microblogging services are few of the most frequently used forms of online interaction.  These channels provide means for intensive communication embodying persuasion in one way or the other. This paper presents features of Twitter to uncover inbuilt persuasion patterns that influence users’ behaviors and attitudes. An online survey of Twitter users in Latvia was carried out receiving 403 valid responses for quantitative data analysis. Recent frameworks for designing persuasive systems and measuring the success of Behavior Change Support Systems (BCSSs) were applied in the evaluation process. The main findings from this study relate to incremental behavior and attitude change among Twitter users. Other results magnify the understanding of social influence patterns amongst Twitter users. These findings could be used for further research focused on the persuasive potential of Twitter.

Categories and Subject Descriptors

H.1.2 [Information Systems]: User/Machine Systems – human factors, software psychology. H.3.4 [Information Systems]: Systems and Software – information networks. J.4 [Computer Application]: Social and Behavioral Sciences – sociology.

General Terms

Human Factors, Measurement, Design

Keywords

Twitter, social influence, behavioral patterns, incremental, attitude change, persuasive systems design, microblogging

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, to republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee.PERSUASIVE ’11, June 02 – 05 2011, Columbus, OH, USACopyright 2011 ACM 978-1-4503-0669-0/11/06…$15.00.

1.     INTRODUCTION

Novel information and communication technologies continuously affect many aspects of modern life. Global use of the Internet has created a substantial shift in communication both at local and international stages. More than a decade ago, the definition of “timeless time” emerged [1], a phenomenon created by hypertext and other new multimedia features, such as hyperlinks, message permutations, and image manipulations, which ended what was historically perceived as the natural sequence and time ordering of events. These communication forms altered the way people, organizations, and the rest of the world was experienced. Messages of all kinds become enclosed in the medium because it became so comprehensive, diversified, malleable, that it absorbed the entire of human experience i.e. past, present, and future in the same multimedia text.

Digitalization has enabled new forms for social activities in the virtual world. Interpersonal and mass communication is widely and actively used through social networks, blogs, e-mails, text messages, online games, and other means of social interaction, all of which are referred as social web. Previous research emphasized the significance of social networks, their structure and development [2], as well as their impact on individuals and organizations [3]. In addition, social networks have become a rapidly growing research area for computer science and information systems (ISs) scholars [4]. Academics and industry experts have acknowledged social networks as a key element of the next-generation web [5]. Some practitioners claim that no matter what type of web site or service is being developed, social interaction among the users will be critical to the site or service’s success [6].

Interest in microblogging, posting reflections on personal blogs, particularly by using instant messaging or mobile phones, has gained momentum recently. Twitter (twitter.com) is an online service that combines social networking and microblogging, thereby creating a universal environment for active users of digital communication channels. At the same time, there are people who do not see any value in using Twitter and consider it time-consuming, while others think it is quite addictive. Varying types of user groups inhabit Twitter. There is a certain group of Twitter users that refer to this service as a website about nothing while on the other hand, Twitter transmits dozens of messages per day from socially hyperactive users who need instant connectivity and cannot seem to stop themselves from posting [7].

Twitter use has changed and still affects users and their behaviors and attitudes. Important characteristics to understand are the principles and features underlying Twitter, which facilitate the aforementioned changes. A key element in behavior and attitude change is persuasion, which is also described as a social influence mechanism [8] or a form of interaction that aims at changing the way people think or behave. Hereof, the research question for this study was posed as follows:

RQ: What kinds of inherent persuasion patterns exist in Twitter that can change users’ behaviors and/or attitudes?

In order to answer this research question, a quantitative online survey was designed and carried out in Latvia between July 19 and July 28, 2010. In all, 403 valid responses were statistically analyzed. Recent frameworks for designing persuasive systems, Behavior Change Support Systems (BCSSs) [9], and measuring the success of persuasive technology applications were applied during the evaluation.

The paper is structured as follows: Section 2 presents related research, Section 3 explains main concepts of recent frameworks for designing persuasive systems and BCSSs, Section 4 describes the research setting and survey elements, Section 5 outlines the statistical data analysis and results, Section 6 opens up discussion, and Section 7 draws conclusions based on the earlier sections.

2.     RELATED RESEARCH

Digital environments such as social web, mobile platforms, and other technological innovations, have rapidly expanded over last decades. The emergence of the socio-technical systems has created opportunities for scholars from various disciplines to perform advanced research in their fields. Further, software developers and the general audience should be aware of various approaches how people might be, are being, and will be influenced through information technology designs [9].

The related research discusses three main dimensions relevant to this paper: persuasion, online social networks, and Twitter as a microblogging service. Persuasion refers to an active attempt to influence peoples’ actions or beliefs with an apparent appeal to reason or emotion [10], or communication intended to influence choice [11]. Since beliefs are the ultimate determinants of behavior, to influence an intention or the corresponding behavior, it is essential to change the underlying beliefs. Persuasion has been shown to be one of the most important strategies for influencing beliefs and behaviors [12].

The beginning of studies related to online social networks was determined by the emergence of computing networks and development of online interconnectivity. When a computer network connects people or organizations, it is a social network [13]. Further studies have described the evolution of online social networks with more detailed characterization of their structures and, consequently, a simple network growth model that also captures these aspects of the component structure [2]. Following that model, users of online social networks can be characterized as either passive members, “inviters” who encourage offline friends and acquaintances to come online, or “linkers” who fully participate in the social evolution of the network. Furthermore, several studies related to persuasion in online social networks have been conducted. As a result, a new phenomenon of mass interpersonal persuasion has been introduced that describes the options for individuals to change attitudes and behaviors on a mass scale [14]. Next, patterns of persuasion in online social networks have been defined, suggesting that persuasion happens in predictable ways [15]. One of the recent developments is to study persuasion patterns in ISs underlying the social web, such as Facebook, but a relatively minor effort has yet to be directed towards investigating the persuasiveness of ISs designed for microblogging, such as Twitter.

Twitter as a web-based service was launched on July 15, 2006, and since then the number of users and posts has grown rapidly. At the same time, practitioners and scholars started to produce research-based scientific papers aimed at discussing Twitter, its use, to define its impact on people, organizations, and societies. Soon after Twitter emerged, researchers tackled the core question i.e. why people “tweet” to obtain deeper understanding of the microblogging phenomenon. They found that Twitter users’ intentions comprised of regular chatting, conversing, sharing information, and reporting news [16]. Another study identified distinct classes of Twitter users, such as broadcasters, acquaintances, miscreants, or evangelists, and their corresponding behaviors [17].

Investigating Twitter, researchers found that the linked structures of social networks do not reveal actual interactions among people. Studying social interactions within Twitter revealed that the driver of usage is a sparse and hidden network of connections underlying the declared set of friends and followers [18]. The first quantitative study on the entire Twitter sphere and information diffusion on it studied the topological characteristics of Twitter and its power as a new medium of information sharing, which marked a deviation from known characteristics of human social networks [19]. However, efforts to investigate Twitter were mainly aimed at studying the components of the Twitter service rather than exploring its persuasiveness and inherent social influence patterns.

3.     PERSUASIVE SYSTEMS DESIGN

Scholars and practitioners see online social networks as a representation of social interactions that can be used to study the propagation of ideas, social bond dynamics, behavior, and attitude change, among others. Studies related to attitudes and behaviors of users have a fairly long history in ISs research [9]. The theories for understanding attitudes and behaviors related to ISs and their use are taken from various areas, such as social psychology [20], cognitive psychology [21, 22], and related theories, such as the focus theory of normative conduct [23], and others.

A key element in behavior and attitude change is persuasion. Research on persuasive technology has been introduced relatively recently [24], focusing on how interactive technologies may be used to create, maintain, or change human thought and behavior. This combines well-established research methods and traditions from epistemology, rhetoric, social psychology, communication, and information science with contemporary technologies. Persuasive systems may be defined as computerized software or ISs designed to reinforce, change, or shape attitudes, or behaviors, or both without using coercion or deception [25].

Elaborate conceptual and design frameworks for ISs have been suggested recently, such as the Persuasive Systems Design (PSD) model [26] and a BCSS [9]. To carry out research on BCSSs, a five-step process model has been suggested: select the theoretical basis for research, analyze the intent through what is known as the O/C Design Matrix (Outcome/Change Design Matrix), analyze the BCSS through the PSD model, measure the behavior change, and explain the change with theories, the O/C Design Matrix, and the PSD model [27]. The PSD model is designed as a meta-level model to be used with fitting theories. The PSD model has been applied in several studies to evaluate the persuasiveness of computerized ISs in different areas, for example, in the health domain to evaluate weight loss and maintenance web sites [28], and in software development to evaluate software design specifications for a mobile Internet device [29].

The PSD model defines seven postulates that need to be addressed when designing and evaluating persuasive systems [26]: information technology is never neutral, people like their views about the world to be organized and consistent, direct and indirect routes are key persuasion strategies, persuasion is often incremental, persuasion through persuasive systems should always be open, persuasive systems should aim at unobtrusiveness, and persuasive systems should aim at being useful and easy to use.

Furthermore, the PSD model suggests four categories of persuasive features: primary task support, computer-human dialogue support, system credibility support, and social influence support. The social influence category, which is the most appropriate for studying social web services, such as Twitter, includes persuasive features such as social learning, social comparison, normative influence, social facilitation, cooperation, competition, and recognition [26].

In this research, the abovementioned frameworks were applied for the evaluation of findings from quantitative data analysis to explore aspects of social influence and patterns of behavioral and attitudinal changes among Twitter users.

4.     RESEARCH SETTING

Microblog is a relatively new phenomenon that provides additional communication opportunities for people to share information that they most likely would not distribute otherwise through existing channels, such as e-mail, phone, etc. Channels of this type handle intensive communications that embody persuasion in a one-way or the other. Previous research within this discourse focuses mostly on studying either different components of the social web [e.g., 2, 30] or persuasion in online social networks [e.g., 14, 31], leaving microblogging aside. Although a few studies have examined persuasion through microblogging, for example, to motivate teenagers to exercise [32], this area of research focus has, in general, been studied very little. Therefore, this research investigated persuasion through microblogging, particularly with Twitter.

Twitter is a microblogging service where users send tweets from a variety of devices to a network of followers. Unlike most online social networks, the relationship of “following” and “being followed by” in Twitter requires no reciprocation. The users following one are called followers, but those who are followed are called followees. Tweets are text-based posts of up to 140 characters. Each user has a Twitter page where all his or her updates are aggregated into a single list, but they can also be delivered directly to followers via instant messaging, short message service, really simple syndication, e-mail, or other social networking services. The retweet option in Twitter means forwarding of any received tweet to one’s followers; thus, this mechanism empowers users to spread information of their choice beyond the reach of the original tweet’s followers.

Launched in the summer of 2006, Twitter rapidly attracted users, reaching 190 million users globally (wikipedia.org) within four years. In August 2010, more than 30 000 people were identified as Twitter users in Latvia (soon.lv). Twitter lacks definite means for defining the affiliation of a Twitter user; consequently, the number of Twitter users in Latvia was acquired by considering two main criteria: Latvian as the language of communication and the location provided in Twitter profiles. The number of users may be even larger due to filtering off of Russian-speakers who type their posts in Russian and spend online time in social networks established in Russia.

The online survey of Twitter users in Latvia was carried out between July 19 and July 28, 2010. The survey was published online through pandaform.com, an online database designed to manage various forms and collect data, and received 411 responses, out of which 403 were valid for further analysis. The number of respondents who answered 37 survey questions was generated out of seven tweets from the survey authors and 37 retweets from other Twitter users and a technology blogger article about the survey.

The survey questions were designed to determine the role of Twitter in the virtual space, to understand the habits, thoughts, behaviors and attitudes of Twitter users, to uncover hidden communication networks, groups of interests, the drives for using Twitter, and to get demographic data about Twitter users. Findings of previous research reveal that a link between any two people in social networks does not necessarily imply an interaction between the two [18]. Most of the links declared within Twitter are meaningless from an interaction point of view. Thus, there is the need to find the hidden social influence patterns, the essential ones that matter when targeting to persuade people.

Some of the questions were constructed to reveal potential persuasion patterns within Twitter, as follows:

–     How long have you been using Twitter?

–     How often do you tweet?

–     Do there exist some communication and/or behavioral rules on Twitter, which are created by its users that need to be considered?

–     Do you consider yourself in Twitter a reader, retweeter, responder, or content generator?

–     Do you think that Twitter is a powerful tool to call for action outside the virtual world?

–     What is the level of credibility on Twitter?

5.     DATA ANALYSIS AND RESULTS

The survey generated 403 valid responses that represented a wide sample of population in terms of gender, age, education, and the period of use, as presented in Table 1. The percentage distribution between men and women is very similar: 48.1% (n=194) of respondents are male, and 51.9% (n=209) are female. The largest group of respondents (37.5%, n=151) is between 20 and 24 years of age, followed by the group of respondents between 25 and 29 years of age (25.1%, n=101). These groups form the majority of respondents (63.6%, n=252), representing the most active group of Twitter users in Latvia. In addition, 44.4% (n=179) of the respondents had a bachelor’s degree, but 65.7% (n=265) of the respondents have higher education. Respondents are almost equally distributed regarding length of Twitter use: 49.9% (n=201) of respondents have used Twitter less than a year, and 50.1% (n=202) of respondents have used Twitter more than a year. The length of Twitter use for the largest group of respondents (42.2%, n=170) is between 1 and 2 years, and the second largest group (34.5%, n=139) with experience in using Twitter is between 6 months and 1 year.

Table 1. Profile of the respondents

The total number of respondents: N=403

Measure

Items

Frequency

Percentage

Gender

Male

194

48.1

Female

209

51.9

Age

Less than 20 years

59

14.6

20-24 years

151

37.5

25-29 years

101

25.1

30 years or more

92

22.8

Education

Studies in school

35

8.7

Secondary school

103

25.6

Bachelor’s

179

44.4

Master’s

83

20.6

Doctorate

3

0.7

The length of Twitter use

Less than 6 months

62

15.4

6 months to 1 year

139

34.5

1 to 2 years

170

42.2

2 years or more

32

7.9

The aim of the research is to analyze and evaluate the survey data looking for evidence of Twitter users’ behavior changes by applying frameworks of evaluating persuasive systems [26, 27] and measuring the success of BCSSs [9] described in section 3. Behavior change may occur when one is being persuaded. Therefore, the intention is to look for inherent persuasion patterns in Twitter that persuade people to change their behavior, attitude, or both. Because behavior change takes time, the focus of the data analysis is to study relationships between the length of use of Twitter and responses to other survey questions. The survey results sufficiently cover all categories of users by their length of use of Twitter. See Table 1.

5.1     Followees and Followers

The results of the initial analysis validated existence of a relationship between Twitter users’ period of use and their behavior change in several questions. The participants were asked about the number of people they followed and how many followers they had. The collected numbers were grouped according to the four types of users by their length of use. Table 2 shows the average number for each group that was calculated. The survey results show that the average number of followees and followers columns grows over time, but only their proportions change. The average number of followees (n=78) is larger than the number of followers (n=53) for less experienced users (less than 6 months). Slightly more experienced users (6 months to 1 year) on average have almost equal number of followees (n=155) and followers (n=160). The most experienced Twitter users (2 years or more) have half as many followees (n=296) as followers (n=590). The average number of a user’s followees and followers increases over time incrementally.

Table 2. The relationship between the length of use and the average number of followees and followers

The length of use of Twitter

The average number of:

Followees

Followers

Less than 6 months

78

53

6 months to 1 year

155

160

1 to 2 years

212

295

2 years or more

296

590

Additional sophisticated data analysis was carried out with the SPSS software, which is one of the most widely used computer programs for statistical analysis in social sciences. Descriptive statistics were used, especially cross-tabulation, which is very popular in research related to surveys and represent the process of creating a contingency table from the multivariate frequency distribution of statistical variables.

5.2     Frequency of Tweeting

As one of the aspects that might contribute to behavior change while using Twitter is the frequency of posting tweets, it was studied with the following question, which starts with “You tweet…” and using a five-point scale, with the options “Do not tweet,” “Once in several months,” “Sometimes during the month,” “Several times per week” and “Every day.” Only 4.0% (n=16) of the responses were in the first two categories; therefore, the first three categories were combined under “Sometimes during the month and less.” Consequently, the distribution of responses is located in cross-tabulation, where four rows represent the length of use starting with less experienced people and three columns representing their responses about the intensity of their tweeting starting with less intensive tweeters. The Pearson chi-square test was then used to assess the dependence of the column and row variables. The null hypothesis states there is no dependence between the length of use and the intensity of tweeting. According to cross-tabulation followed by a Pearson chi-square test, quite expectedly, there is a dependence showing that the amount of tweeting increases over time (χ2(6)=18.059, p=0.006).

This provides support for the presumption that experienced users tweet more than new users and this behavior develops incrementally. Especially, the growth in the percentage of respondents tweeting every day from each category of users by their length of use of Twitter: 27.4% (n=17) of new users (less than 6 months), 36.0% (n=50) of users using Twitter for more than 6 months and less than 1 year, 50.6% (n=86) of users with between 1 and 2 years of Twitter experience, and 59.4% (n=19) of the most experienced users (2 years or more) tweet every day. This example obviously shows the incremental nature of this process. It might seem obvious that the longer one has used Twitter the more often he or she tweets, but on the other hand, users may not increase their frequency of tweeting if Twitter was not constructed to be useful and easy to use. This reflects the main idea of the seventh postulate behind persuasive systems [26].

5.3     Content Generation

The results of the statistical analysis provide support for the existence of significant relationships between the duration of Twitter use and the behavior and/or attitude change of Twitter users in several questions. Content generation and management is one of the most interesting, because it may uncover how it changes the attitudes and behaviors of Twitter users while their experience of using Twitter is extended over a longer period. Respondents in relation to content generation and management were studied with the question that starts, “As a Twitter user, do you consider yourself a…” and using a four-point scale, with the options “Reader,” “Retweeter” (reader, who also retweets), “Responder” (retweeter, who also replies and comments), and “Creator” (responder, who also generates new content). See Table 3 for cross-tabulation of the associated data.

Table 3. The relationship between the length of use and content generation in Twitter

How long have you been using Twitter?

As a Twitter user, you consider yourself a:

Reader

Retweeter

Responder

Creator

Less than 6 months

16.1%

(n=10)

21.0%

(n=13)

43.5%

(n=27)

19.4%

(n=12)

6 months to 1 year

8.6%

(n=12)

14.4%

(n=20)

43.2%

(n=60)

33.8%

(n=47)

1 to 2 years

4.1%

(n=7)

9.4%

(n=16)

47.6%

(n=81)

38.8%

(n=66)

2 years or more

6.3%

(n=2)

9.4%

(n=3)

21.9%

(n=7)

62.5%

(n=20)

As previously, the Pearson chi-square test was used to assess the dependence of the column and row variables. According to the cross-tabulation followed by a Pearson chi-square test, there is a dependence showing very clearly that experienced users generate more content than new users (χ2(9)=29.789, p=0.000). Especially remarkable is the growth in the percentage of creators from each category of users by their length of use of Twitter. There are only 19.4% (n=12) creators among new users (less than 6 months), 33.8% (n=47) creators within users using Twitter more than 6 months and less than 1 year, 38.8% (n=66) creators of users with between 1 and 2 years of Twitter experience, and reaching 62.5% (n=20) creators among the most experienced users (2 years or more). To conclude, the results provide support for the assumption that the longer one uses Twitter, the more one’s behavior regarding content generation changes. Persuaded incrementally, Twitter users become more responsive and more ready to generate new content.

Supplementary analysis was conducted to recognize the role of retweeters. Their character includes the activity of retweeting, which differentiates them from the passive group of users who only read. At the same time, retweeting does not generate any new content as well. The same content is just spread to a larger audience. In the first round, the relationship between readers and all other groups (retweeters, responders, creators) was investigated. According to cross-tabulation followed by a Pearson chi-square test, there is a relationship between readers and all other groups (χ2(3)=9.541, p=0.023). In the second round, the relationship between the united group of readers and retweeters together and the united group of responders and creators together was studied. According to cross-tabulation followed by a Pearson chi-square test, there is a relationship between the group of readers and retweeters and the group of responders and creators (χ2(3)=16.497, p=0.001). The p-value in the second round of analysis was noticeably smaller than in the first round. Thus, support is provided for the assumption that retweeters are much closer in their use behavior to readers than to responders or creators. Even though that retweet, as a mechanism, requires an action from the user, this activity may not contribute enough to content generation to be considered significant. The other assumption supported was that responders and creators might have similar characters. The only difference between creators and responders most likely is in creating new content instead of commenting and complementing the content received.

5.4     Credibility on Twitter

The credibility of web services is becoming an increasingly important area to understand [33]. Moreover, the credibility level of information in Twitter and overall trust in this service are essential for persuasion. The PSD model describes design principles for system credibility support, stating that the more credible systems are, the more persuasive they may become [26]. In this survey, the credibility was studied with the question, “In your opinion, what is the level of credibility on Twitter?” and using a five-point scale, with the options “No credibility,” “Low,” “Medium,” “Medium high,” and “High.” Only 4.0% (n=16) of the responses were in the first two categories; therefore, the first two categories were combined under “Low.” See Table 4.

Table 4. The relationship between the length of use and credibility on Twitter

How long have you been using Twitter?

In your opinion, what is the level of credibility on Twitter?

Low

Medium

Medium high

High

Less than 6 months

4.8%

(n=3)

35.5%

(n=22)

45.2%

(n=28)

14.5%

(n=9)

6 months to 1 year

3.6%

(n=5)

41.0%

(n=57)

43.2%

(n=60)

12.2%

(n=17)

1 to 2 years

1.8%

(n=3)

30.0%

(n=51)

50.6%

(n=86)

17.6%

(n=30)

2 years or more

15.6%

(n=5)

25.0%

(n=8)

53.1%

(n=17)

6.3%

(n=2)

The results from Pearson chi-square test uncover that the longer one has used Twitter the higher the user’s trust (χ2(9)=21.130, p=0.012). This provides support for the assumption that experienced users trust Twitter more than new users; thus, credibility is built incrementally. However, in future studies more attention should be paid to experienced users, such as those with at least 2 years’ experience in this study, and also perhaps to even more experienced users as time goes on. The current data indicates a decrease in trust from 15.6% (n=15) who answered “Low” to 6.3% (n=2) who answered “High.” This deviation from overall tendency might be because of the comparably small total number of respondents in this group (2 years or more), which is 7.9% (n=32) out of all respondents (N=403), but at the same time this low proportion does not affect the overall dependency that was uncovered.

5.5     “Unwritten” Behavioral Rules

Another aspect of Twitter is simplicity in its structure compared to conventional online social networks, such as Facebook. The latter has a well-defined structure of elements that can be used and organized, and a set of rules that works throughout the service. In contrast, Twitter embodies a comparably small number of different options to be performed through the service. Therefore, it is interesting to investigate the following question: “Do there exist some communication and/or behavioral rules on Twitter, which are created by its users that need to be considered?” A three-point scale was used for answers: “No,” “Hard to say,” and “Yes.” See Table 5 for cross-tabulation of the data.

Table 5. The relationship between the length of use and belief that there are “unwritten” communication and/or behavioral rules on Twitter

How long have you been using Twitter?

Do there exist some communication and/or behavioral rules on Twitter, which are created by its users that need to be considered?

No

Hard to say

Yes

Less than 6 months

16.1%

(n=10)

64.5%

(n=40)

19.4%

(n=12)

6 months to 1 year

21.6%

(n=30)

50.4%

(n=70)

28.1%

(n=39)

1 to 2 years

12.4%

(n=21)

48.2%

(n=82)

39.4%

(n=67)

2 years or more

9.4%

(n=3)

37.5%

(n=12)

53.1%

(n=17)

In this case, the Pearson chi-square test results reveal that users learn over time “unwritten” communication and/or behavioral rules on Twitter (χ2(6)=19.064, p=0.004). The tendency can be noted even by observing the growth in the percentage of “Yes” responses from each category of users by their length of use: only 19.4% (n=12) of new users (less than 6 months), 28.1% (n=39) of users with experience of more than 6 months and less than 1 year, 39.4% (n=67) of users with between 1 and 2 years of Twitter experience, and 53.1% (n=17) of the most experienced users (2 years or more).

These results provide support for the assumption that experienced users are more aware of the existence of communication and/or behavioral rules on Twitter, which are created by the users and need to be considered in such type of interaction. Most likely this starts with recognizing the rules, complying them with beliefs, changing one’s behavior by following the rules, and finally appreciating them. A more detailed investigation of these persuasion patterns is a subject to further studies.

5.6     Call for Action Outside the Virtual World

The borderlines between virtual and real worlds are continuously converging, thus marking an important area for research. To investigate this interplay, the following question was asked: “Do you think Twitter is a powerful tool to call for action outside the virtual world?” A three-point scale was used for answers: “No,” “Hard to say,” and “Yes.” See Table 6 for data cross-tabulation.

Table 6. The relationship between the length of use and the responses about the power of Twitter to call for action outside the virtual world

How long have you been using Twitter?

Do you think Twitter is a powerful tool to call for action outside the virtual world?

No

Hard to say

Yes

Less than 6 months

9.7%

(n=6)

25.8%

(n=16)

64.5%

(n=40)

6 months to 1 year

8.6%

(n=12)

19.4%

(n=27)

71.9%

(n=100)

1 to 2 years

3.5%

(n=6)

11.2%

(n=19)

83.5%

(n=145)

2 years or more

15.6%

(n=5)

9.4%

(n=3)

75.0%

(n=24)

From analysis of this question, the Pearson chi-square test results reveal that Twitter is also powerful tool to call for action offline, i.e., outside the virtual world, and that experienced users are more ready to take action based on their communication via Twitter (χ2(6)=18.551, p=0.005). This provides support for the assumption that experienced users are more responsive to taking actions in the real world after a call received on Twitter. The analysis seems to demonstrate that this change in attitude and behavior of Twitter users happens incrementally over time depending on the length of use. Twitter also provides a convenient mechanism for spreading the calls to action via retweeting.

6.     DISCUSSION

The results from statistical analysis provide support that the behavior and attitude changes of Twitter users occur incrementally. The initial data analysis highlighted patterns of behavior change depending on how long Twitter was used, such as an increase in the average number of one’s followees and followers, and the intensity of tweeting. Later, sophisticated data analysis revealed advanced patterns of behavior and attitude changes among Twitter users. To summarize key findings, the following general patterns can be observed from the survey responses: the longer Twitter is used, the more its users become content generators, the more they trust information on Twitter, the more they recognize “unwritten” communication and/or behavioral rules, and the more they consider Twitter a powerful tool to call for action outside the virtual world.

Theories from social and cognitive psychology may partially explain and support the findings of this study. For example, one reason Twitter users over time become more active content generators may be supported by the human capability for vicarious learning [34]. This implies that individuals learn not only from their own experience but also by observing the behaviors of others. In this case, less experienced Twitter users may observe others posting tweets and learn from that. The corresponding design principle or persuasive software feature in this case is social learning [26] that belongs to the social influence category of the PSD model.

At the same time, social facilitation [26], another persuasive software feature from the same social influence category, may play a significant role in changing users’ behavior toward more active content generation, because social facilitation examines behavior when it occurs in the presence of other people also engaged in the same activity [35]. The very same principle may well provide also support for the increased frequency of tweeting that was found to be more inherent for users with a longer experience in Twitter.

The finding about changes of more experienced users’ attitudes toward increasing recognition of the existence of “unwritten” communication and/or behavior rules on Twitter might be supported by human capability for self-regulation [36]. This implies that people observe their own behavior, compare it with standards or norms, and then punish or reward themselves depending on the performance. Furthermore, in the focus theory of normative conduct [23], it has been emphasized that social norms play significant role in determination of human behavior. In this study, the results demonstrate that more experienced users have greater awareness of the norms that should be followed on Twitter. For such situation, the PSD model proposes a relevant design principle, namely, normative influence [26]. Previous research suggests that normative influence has a significant effect on people’s attitudes [8]. Accordingly, this persuasive software feature may also underpin other altitudinal changes discovered with this survey, i.e., more experienced Twitter users have higher trust in information on Twitter and they consider Twitter a powerful tool to call for action outside the virtual world.

The remaining findings about increasing number of followees and followers for users with longer experience in Twitter at first may seem to be very obvious, but on the other hand this pattern may be a consequence of several social influence features inherent to Twitter service. Two counters representing a quantity of followees and followers for each user are displayed at their account. This provides opportunity for Twitter users to observe these counters, to compare them with counters of others, to seek for norms in such way, and to compete with others by boosting these counters. The aforementioned are reflections of four social influence features from the PSD model: social learning, social comparison, normative influence, and competition [26], accordingly. Earlier research on competition has distinguished it as one of influential intrinsic motivators that has persuasive powers to change people’s behaviors and attitudes [37].

7.     CONCLUSIONS

The main results from this study relate to incremental behavior changes among Twitter users. Findings revealed interrelationships among seven responses, thus providing support for the hypothesis that users are persuaded to change their behavior or attitude while using Twitter. The in-depth analysis of data unfolded six patterns of behavioral and attitudinal changes that occur in Twitter over time. These findings deliver the main idea of the fourth postulate of the PSD framework, which states that persuasion is often incremental. It implies that a persuasive system should enable making incremental steps toward the target behavior, and Twitter seems to follow this model in the areas covered in this survey.

Further, all of the main findings seem to demonstrate a presence of one or more social influence aspects in Twitter. Besides social learning that is enabled by the overall design of Twitter service, two findings on behavioral change have indicated a potential presence of social facilitation, then three findings on attitudinal change have indicated a potential presence of normative influence, and then the remaining finding have shown additional potential to comprise social comparison and competition aspects. It is important to investigate how social influence features form and alter user behaviors, because it helps advancing the design of future ISs.

The generalizability of the results is limited because the data was gathered in one country with a comparatively small population and a certain culture. Consequently, further research should examine the revealed persuasion patterns in other countries with different cultural settings or the study can be repeated after some time to test the reliability of current findings.

ACKNOWLEDGEMENTS

The study was partly supported by the Someletti research project on Social Media in Public Space, grant 1362/31/2010, and the SalWe Research Program for Mind and Body, grant 1104/10, both provided by Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation.

8.     REFERENCES

[1]     Castells, M. 1996. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 1, Blackwell Publishing.

[2]     Kumar, R., Novak, J., and Tomkins, A. 2006. Structure and evolution of online social networks. In proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, August 20-23, 2006, Philadelphia, PA, USA.

[3]     Steiny, D. and Oinas-Kukkonen, H. 2007. Network awareness: social network search, innovation and productivity in organisations. Int. J. Networking and Virtual Organisations, Vol. 4, No. 4, pp. 413–430.

[4]     Oinas-Kukkonen, H., Lyytinen, K. and Yoo, Y. 2010. Social Networks and Information Systems: Ongoing and Future Research Streams. Journal of the Association for Information Systems, Volume 11, Special Issue, pp. 61-68.

[5]     Parameswaran, M. and Whinston, A. B. 2007. Research Issues in Social Computing. Journal of the Association for Information Systems, Vol. 8: Iss. 6, Article 22.

[6]     Porter, J. 2008. Designing for the Social Web. New Riders Publishing Thousand Oaks, CA, USA.

[7]     McFedries, P. 2007. Technically Speaking: All A-Twitter. IEEE Spectrum Magazine, Volume 44, pp. 84, October 2007.

[8]     Cialdini, R. B., and Trost, M. R. 1998. Social Influence: Social Norms, Conformity, and Compliance. In The Handbook of Social Psychology, D. T. Gilbert, S. T. Fiske, and G. Lindzey (eds.), New York: McGraw-Hill, 1998, pp. 323-390.

[9]     Oinas-Kukkonen, H. 2010. Behavior Change Support Systems: The Next Frontier for Web Science. In proceedings of the Second International Web Science Conference (WebSci 10), Raleigh, NC, US, April 26-27, 2010.

[10]  Wright, J. S. and Warner, D. S. 1962. Advertising. New York: McGraw-Hill, 1962. pp. 7.

[11]  Brembeck, W. L. and Howell, W. S. 1976. Persuasion, A Means of Social Influence. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976, pp. 19.

[12]  Fishbein, M., Ajzen, I. and McArdle, J. 1980. Changing the Behavior of Alcoholics: Effects of Persuasive Communication. In Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, I. Ajzen and M. Fishbein (eds.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

[13]  Garton, L., Haythornthwaite, C. and Wellman, B., 1997. Studying Online Social Networks. Journal of Computer-Mediated Communication, Volome 3, Issue 1.

[14]  Fogg, B. J. 2008. Mass interpersonal persuasion: An early view of a new phenomenon. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5033, Springer, 2008, pp. 23-34.

[15]  Weiksner, M. G., Fogg, B. J. and Liu, X. 2008. Six patterns for persuasion in online social networks. In Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5033, Springer, pp. 151-163.

[16]  Java, A., Song, X., Finin, T. and Tseng, B. 2007. Why we twitter: understanding microblogging usage and communities. In proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis, August 12-12, 2007, San Jose, California, pp. 56-65.

[17]  Krishnamurthy, B., Gill, P. and Arlitt, M. 2008. A few chirps about twitter. In proceedings of the first workshop on Online social networks, August 18-18, 2008, Seattle, WA, USA.

[18]  Huberman, B. A., Romero, D. M. and Wu, F. 2009. Social networks that matter: Twitter under the microscope. First Monday, peer-reviewed journal on the Internet, Volume 14, Number 1 – 5 January 2009.

[19]  Kwak, H., Lee, C., Park, H. and Moon, S. 2010. What is Twitter, a social network or a news media? In proceedings of the 19th international conference on World wide web, April 26-30, 2010, Raleigh, North Carolina, USA.

[20]  Fishbein, M. and Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley, Reading, MA.

[21]  Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[22]  Festinger, L. 1957. A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson.

[23]  Cialdini, R.B., Kallgren, C.A. and Reno, R.R. 1991. A Focus Theory of Normative Conduct: A Theoretical Refinement and Reevaluation of the Role of Norms in Human Behavior. In M. P. Zanna (eds.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 24. Academic Press, New York, pp. 201-234.

[24]  Fogg, B. J. 2003. Persuasive technology: Using computers to change what we think and do. Morgan Kaufmann, San Francisco.

[25]  Oinas-Kukkonen, H. and Harjumaa, M. 2008. Towards deeper understanding of persuasion in software and information systems. In proceedings of The First International Conference on Advances in Human-Computer Interaction (ACHI 2008), pp. 200-205.

[26]  Oinas-Kukkonen, H. and Harjumaa, M. 2009. Persuasive Systems Design: Key Issues, Process Model, and System Features. Communications of the Association for Information Systems 24, 28.

[27]  Oinas-Kukkonen, H. 2010. Requirements for Measuring the Success of Persuasive Technology Applications. MB ’10, In proceedings of the 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, August 24-27, 2010, Eindhoven, Netherlands.

[28]  Lehto, T. and Oinas-Kukkonen, H. 2010. Persuasive features in six weight loss websites: A qualitative evaluation. In Lecture Notes in Computer Science, Persuasive 2010, Copenhagen, Denmark, June 7-10, 2010.

[29]  Räisänen, T., Lehto, T. and Oinas-Kukkonen, H. 2010. Practical findings from applying the PSD Model for evaluating software design specifications. In Lecture Notes in Computer Science, Persuasive 2010, Copenhagen, Denmark, June 7-10, 2010.

[30]  Agarwal, R., Gupta, A. K. and Kraut, R. 2008. Editorial Overview – The Interplay Between Digital and Social Networks. Information Systems Research, 19(3), pp. 243-252.

[31]  Steiny, D. F. 2009. Networks and Persuasive Messages. Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24, Article 27, pp. 473-484.

[32]  Young, M. M. 2010. Twitter Me: Using Micro-blogging to Motivate Teenagers to Exercise. Scientific American 6105, pp. 439-448.

[33]  Ahmad, R., Komlodi, A., Wang, J. and Hercegfi, K. 2010. The impact of user experience levels on web credibility judgments. In Proceedings of the 73rd ASIS\&T Annual Meeting on Navigating Streams in an Information Ecosystem – Volume 47 (ASIS\&T ’10), Vol. 47. American Society for Information Science, Silver Springs, MD, USA, Article 6.

[34]  Bandura, A. 2001. Social Cognitive Theory of Mass Communication. Media Psychology, Volume 3, Issue 3 August 2001, pp. 265-299.

[35]  Zajonc, R. B. 1965. Social Facilitation. Science, Vol. 149, No. 3681, pp. 269-274.

[36]  Bandura, A. 1991. Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, pp. 248-287.

[37]  Malone, T.W. and Lepper, M. 1987. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. In R.E. Snow and M.J. Farr (eds.), Aptitude, learning and instruction: III. Conative and affective process analyses. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 223-253.

Vai Draugiem.lv atbilst šodienas privātuma prasībām?

Nu jau trešo dienu elpoju gaisu  lielā interneta pārvaldības forumā – sauksim to par visu iesaistīto pušu kopēju dialoga platformu dažādu jautājumu risināšanai, kas saistās ar interneta drošību, privātumu, atvērtību, pieejamību utt. Šodienas darba grupā par sociālajiem medijiem un tīkliem, man radās jautājums,vai  Draugiem.lv atbilst šodienas privātuma un datu aizsardzības prasībām. Šobrīd es nerunāju par mūsu valsts likumdošanu, bet gan par starptautiskiem  standartiem. Šāds jautājums radās, jo man nav skaidrs, ko Draugiem.lv dara ar maniem  un vēl citu – 2 miljonu lietotāju datiem- kam tiek tiek pārdoti, kā tie tiek analizēti utt. Neapšaubāmi,  šī portāla veidotāji ir investējuši daudz naudas, lai radītu un uzturētu šo pakalpojumu, un ir skaidrs, ka diez vai to visu var uzturēt no profila, bilžu un fermas papildiespēju pārdošanas. Par spīti tam es vēlētos zināt, ko Draugiem. lv dara ar maniem datiem tālāk.

Man ir ļoti žēl, ka tāda liela sociāla portāla pārstāvji nepiedalās šādās konferencēs, lai turētu roku uz pulsa, ar ko elpo pasaule, un, kādas ir vēsmas un tendences šajos jautājumos. Šodien izlasīju Twitterī labu teicienu, vai nu tu esi soli priekšā, vai arī kļūsti par “case study”.  Ceru, ka Draugiem.lv seko jaunākajām vēsmām privātuma jautājumos, un arī domā par uzlabojumiem savā produktā. Vēl jo vairāk – tādā mazā valstī, kā Latvija, ir 2 iespējas – Tu esi Draugos un uzturi kontaktus ar zināmu sabiedrības daļu, kas nav Facebook, vai arī atsakies tur būt vispār. Šeit es domāju to, cik pieejami ir mūsu dati. Diemžēl Draugiem LV dod patiešām mazu iespēju dozēt informāciju no tiem, kas nav Tavā draugu listē – nav iespēju selektīvi izvietot bildes galerijās utt.  – iepriekšējā versijā tāda bija. Ja es  aizpildu visu savu profila info, tad tas ir redzams gan maniem draugiem, gan svešajiem. Šodien pasaule runā par šiem jautājumiem, par to, kā palīdzēt lietotājam pašam izlemt, ko tas publisko un,  ko ne. Es nebūt negribu sacīt, ka Draugiem.lv ir ļaunums – nē, bet ka ir jāmainās līdzi laikam – to gan.

Vēl viena būtiska tēma, kas parādījās sociālo tīklu jautājumā ir par “maniem draugiem”. Kam ir atbildība par to, ka, piemēram, fotogrāfijas, kuras redz mani draugi nonāk ārpusē – dzeltenajā presē vai arī kur citur. Kā  mediji tika piemēram, pie Lindas Mūrnieces sakņu dārza “Draugos”? Visdrīzākais LV likumi šādas lietas neregulē, tad atliek tikai starptautiski standarti un virtuālās vides ētikas normas.

Bez vainas nav arī Draugiem.lv ko konkurets Facebook. Katrā valstī tam ir savas funkcijas. Redzot, kāda izteikta migrācija no Draugiem.lv uz Facebook notiek šobrīd Latvijā, man tas saistās ir lielākām un plašākām iespējām, ko dod šis starptautiskais tīkls. Piemēram, Itālijā, kur mediji ir cenzēti, Facebook ir kā avots, kas netiek pārbaudīts vai regulēts – līdz ar to ticams ziņu avots. Taču tai pat laikā Facebookā itālu mafija caur savām lapām vervē jaunos censoņus, kas vēlas pievienoties viņu tīklam. Un Facebookam tur pati Itālija neko nevar izdarīt, jo itāļu jurisdikcija uz to nedarbojas. Sorry!  Tieciet paši galā!  Šīs spilgtais piemērs rāda to, ka neviens sociālais tīkls nav nedz melns, nedz balts un likumu pielietojums dažbrīd ir vājāks par vāju, un tad vienīgais, kas var strādāt, ir principi un normas. Gluži vai kā bieži vien patērētāju tiesības – likumi ir, taču pašam ir jābūt daudz gudrākam, lai neieberztos.

Katrai valstij ir savas problēmas un izaicinājumi, ko risināt saistībā ar interneta jautājumiem. Latvija, raugoties uz citu valstu fona, šķiet,  šos jautājumus ir laidusi pašplūsmā, kas vairāk vai mazāk veiksmīgi peld pa straumi, kamēr vien nerodas kādi īpaši sarežģījumi. Ar šo es domāju, maz ticams, ka mūsu valsts likumdošanā tiks iestrādāta īpaša privātuma aizsardzība, līdz ar to, kā tas ierasts – mēs katrs esam atbildīgi par sevi un to info, ko atklājam citiem.

Tikai informācijai, vēsmas, par kurām runā pasaule šajā jautājumā ir šādas:

– sociālo tīklu pārvaldītājiem ne vien būtu jāinformē par to, kā tiek izmantoti privāti dati, bet arī “jādalās” peļņā/lebumā, kas gūts lietojot privātos datus;

– vajadzētu būt iespējām internetā dzēst informāciju par sevi.  Tas vairāk attiecas uz bērniem/jauniešiem, kam nesaprātīgas izdarības var kaitēt turpmākā dzīvē;

– jārod balanss starp likumiem un piemērojamām ētikas normām

#lvtwitter aptaujas rezultāti

Aptaujas mērķis

Uzturoties Twitter vidē un arī reālajā pasaulē, diezgan bieži izskan jautājums par to, kas “dzīvo” Twitter, kam tas domāts, vai šai komunikācijai ir kāda jēga, vai tas ir tikai labs laika kavēšanas instruments. Līdz ar to, visupirms, apņemšanās šajā Twitter aptaujā bija noskaidrot to, kas ir Twitter lietotāji, kādi ir to paradumi šajā vidē, un ko paši lietotāji domā par Twitter, kā arī, kādi ir galvenie ieguvumi to lietotājiem un potenciāli sabiedrībai.

Otrs aptaujas mērķis ir saistīts ar manu pētījumu jomu, proti, interneta pārvaldību ( internet governance). Interneta pārvaldība Latvijā ir maz zināma tēma, taču pasaules līmenī tas ir issue, arī dažādu Eiropas un pasaules institūciju līmenī tiek domāts, kā šo vidi varētu pārvaldīt, jo tās regulācija nav iespējama. Vispārinot šīs tēmas galveno ideju, lai pārvadītu interneta vidi, ir nepieciešams, lai visas iesaistītās puses (valsts institūcijas, privātais sektors & sabiedrība) spētu sarunāties, apmainīties ar idejām, labas prakses piemēriem un vienotos globālā līmenī par vispārpieņemtiem spēles noteikumiem. Tā kā šie spēlētāji ir izkaisīti pa visu pasauli, ir nepieciešamas diskusiju & informācijas platformas, kur notiek viedokļu apmaiņa un formēšanās.  Latvijas Twitter vides pētījuma mērķis šajā kontekstā ir noskaidrot, vai šāda sociālā tīkla vide būtu piemērota kļūt par informācijas apmaiņas platformu, vai šajā vidē ir izveidojušās kādas grupas, kāda ir to darbība, kādiem mērķiem tās tiek izmantotas.

Aptaujas norise

Kā rezultāts izsludinātai idejai šajā blogā par vēlmi veidot Latvijas Twitter aptauju, radās tandēms Ilze Bērziņa & Agnis Stibe.

Aptauja, izmantojot Panda Form interneta vietni,  notika laika posmā no 2010. gada 19. jūlija līdz 2010. gada 28. jūlijam. Tajā piedalījās 411 respondenti, no kuriem 403 respondentu atbildes varēja izmantot datu apstrādei. Šāds aptaujāto skaits tika sasniegts, aptaujas autoriem izplatot 7 twītus par aptauju, kas ģenerēja 37 retwītus, kā arī bija 2 ieraksti blogos.

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Twitter lietotājs – sieviete (52%)  & vīrietis ( 48%), dzīvojošs Rīgā un tās tuvumā (81%), ar augstāko izglītību (65%), sociāli aktīvs (84%), kas Twitter lieto vairāk kā gadu (50%) un uztur savu personīgo profilu (72%), kam pašam ir savs blogs.  85% no šiem lietotājiem twīto katru dienu vai vairākas reizes nedēļā, sekojot tikai tiem profiliem, kas tos interesē (86%) un komunicējot ar tiem, kurus pazīst (67%), atzīstot, ka var optimāli komunikāciju uzturēt ar 20 cilvēkiem.  Respondentiem (73%)  nav svarīgi, vai viņu viedoklis saskan ar citu izteiktajiem viedokļiem. Viss daudzskaitlīgākā grupa ar ko sevi identificē respondenti, ir studenti, IT& telekomunikācijas, marketings & reklāma & PR & komunikācija. Lielu daļu respondentu veido “citu” profesiju pārstāvji, kas netika identificēti aptaujas variantos. 36% n0 lietotājiem uzskata sevi par satura radītājiem,  43% par aktīviem reaģētājiem uz saturu.

Twitter pielietojums – visvairāk lietotāju Twitter uztver šo vietni kā informācijas avotu, iespēju paust savu viedokli un komunicēt. Kā arī daļai Twitter aizstāj citus medijus ( TV, radio, avīzes). Twitter vidē paustai informācijai ir vidēji augsta ticamība, un Twitter var būt vide, kurā paustās idejas dzīvo arī ārpus, aicinot uz konkrētām darbībām (76%). Vislabāk Twitter vidē ir komunicēt kā privātpersonai (87%), savā interešu grupā (63%). No 1 interese Twitter vidē  ir politika, kam seko draugi un fani. Taču galvenokārt interese lietotājam ir vairāk ap kādu konkrētu gadījumu/notikumu/tēmu, nevis sfēru kopumā.

Vairāk un detalizētāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties  šajā prezentācijā:


Datu interpretācijas un autoru skatījums atrodams šī bloga sadaļā Publikācijas.

Vēlreiz liels paldies visiem, kas piedalījās  pētījumā par lvtwitter vidi.

Kas notiek Latvijas Twitter vidē? Aptauja Twitter lietotājiem.

Twitter vide ir ļoti atvērta un tajā var komunicēt ikviens. Katru mēnesi šai komunikācijas formai pievienojas vairāki tūkstoši cilvēku. Šobrīd speciālisti lēš, ka Latvijas Twitter vide varētu būt ap 30 000 lietotāju.  Laiku pa laikam izskan viedoklis, ka nav īsti skaidrs, kas ir Twitter lietotājs un vēl jo mazāk, kāpēc viņš lieto šo saziņas formu. Lai sīkāk izpētītu Twitter vidi un iedziļinātos, ko par to domā paši tā lietotāji, ir izveidota aptauja, kurā ir aicināts piedalīties ikviens Twitter lietotājs.

Spiežot uz šo saiti http://lvtwitter.pandaform.com/pub/lvtwitter/new, nonāksi aptaujas anketā.

Anketas dati tiks izmantoti doktordarbā par interneta pārvaldību.

Šī pētījuma dati tiks prezentēti  2010. gada 21. augustā starptautiskā zinātniskā konferencē  EUKO 2010 „Local Aspects of European Business Communication”

Apkopoti anketas rezultāti un to analīze būs pieejami šajā emuārā 21. augustā.

7 minūtes Jūsu laika būs neatsverams ieguldījums Latvijas twitter vides izpētē! Būšu pateicīga, ja šo aptaujas linku pārsūtīsi arī citiem Twitter lietotājiem, kurus pazīsti.

Jau iepriekš – visiem liels paldies!

Arī bez sociālajiem medijiem var dzīvot. Taču ne visi.

Lai arī kā man patiktu šī tēma, un kā pasaule cepās ap šo jautājumu, ir gana daudz biznesi, kam 100 gadus nav vajadzīgi sociālie mediji. Un te nu es gribētu parunāt par šīm kategorijām, kurām nevajag sociālos medijus. Bet varbūt tomēr vajag?

1. Sociālos medijus nevajag kafejnīcai Smiltenē. Mērķauditorija nav liela, vēl mazāka ir tā, kurai ir pieeja internetam, kā arī mērķauditorija maz ticams, ka pārzina sociālos medijus. Taču tas var būt labs instruments kafejnīcai Rīgas centrā, kura par savu mērķi ir likusi nevien garāmgājēju publikas pabarošanu, bet arī “VIETAS”, kuru ir vērts apmeklēt,  imidža radīšanu tiem, kas, iespējams, šai adresei reti, kad iet garām.  Šādā gadījumā tas ir instruments, ar ko veidot zīmolu, un radīt tam lojālus klientus. Ja ne tikai komunikācija, bet arī ēdiens būs ekselents, apkalpošana un interjers klientam pievilcīgs, tad ir cerības iegūt patiesu draugu, ko literatūrā apzīmē ar “evangelists” jeb sludinātiem, kas ir labākais word – of – mouth izplatītājs. Diemžēl šodien, manuprāt, sociālo mediju integrēšana biznesa modelī tomēr ir lielpilsētas priekšrocība. Taču, kas zina, varbūt pēc gada vai diviem būs savādāk.

2. Sociālos medijus  nevajag mazam uzņēmumam, kas apkalpo ierobežotu klientu loku, vai arī pārvalda kādas specifiskas zināšanas. Kam vajadzēs, tas atradīs, ko nomedīs, to apkalpos. Taču bez sociālajiem medijiem nevar dzīvot lielie uzņēmumi, kuru klientu datubāzes cipars sniedzas tūkstošos un miljonos. Tur ir nepieciešams turēt roku uz pulsa, lai komunicētu un saņemtu atgriezeniski saiti. Ātra reakcija šādos uzņēmumos ir īpaši nepieciešama, jo arī mērķauditorija atrodas sociālajos tīklos.

3. Sociālos medijus nevajag uzņēmumam, kam fokuss nav uz ilgtermiņa attīstību un klientu servisu. Ja nav būtiska komunikācija, bet tikai sūdzību un pieteikumus uzklausīšana, tad sociālajos medijos nav ko darīt. Nedz Viasat, nedz Elkors nav mērķauditorijas šim instrumentam, jo tas tikai sarežģītu šāda tipa uzņēmuma jau tā klientu sūdzībām bagāto dzīvi.

4. Sociālos medijus nevajag tam uzņēmumam, kura vadītājs neizprot to būtību un ieguvumus. Mārketinga vai sabiedrisko attiecību cilvēks var cīnīties atspēries, taču, ja nebūs sapratnes augstākajā līmenī, tam visam nebūs jēgas, jo sociālie mediji strādā tad, kad tas ir kā biznesa sastāvdaķa, nevis blakus stāvošs projekts, kas nav integrēts uzņēmuma procesos.

5. Sociālie mediji nav vajadzīgi, ja uzņēmums nevar tos pienācīgi apkalpot, proti, nav speciālista, kas gan no komunikācijas, gan uzņēmuma specifiskas viedokļa, ir spējīgs un gribošs uzturēt sarunu ar auditoriju.

Taču, ja Jums ir vēlme iesaistīties sociālajos medijos, te būs 60 idejas, kā var promotēt sevi sociālajos tīklos